Cách cài đặt WordPress trên Ubuntu bằng Nginx

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Cách cài đặt WordPress trên Ubuntu bằng Nginx WordPress của bạn đang chạy chậm? Hãy cài đặt WordPress trên Ubuntu VPS chạy Nginx để tăng tốc! WordPress Nginx là sự kết hợp tuyệt vời nhất

Nginx là ứng dụng web server mã nguồn mở được phát hành từ 2004 và hoàn toàn được viết bởi C . Nó có nhiều ưu điểm ngay sao đây! Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ bạn cách cài đặt WordPress trên Ubuntu chạy Nginx server!

Vì sao sử dụng WordPress Nginx

Nginx đang tăng độ thông dụng lên từng ngày trong thời gian vừa qua và được cho như sự thay thế hoàn hảo cho Apache web server. Nginx bổ trợ reverse proxy, caching, media streaming, load balancing và nhiều tính năng khác. Nó rất thích hợp cho các website WordPress chạy trên VPS.

Một số tính năng có sẵn của Nginx là:

 • Nginx được tạo để sử dụng ram thấp
 • Nó cũng có thể hỗ trợ xử lý cùng lúc nhiều request
 • Hỗ trợ Ipv6
 • Hỗ trợ reverse proxy với caching hiệu quả
 • Cung cấp load balancer dựng sẵn
 • Hỗ trợ WebSockets
 • Tối ưu xử lý file index, file tĩnh và tự động index
 • Kết phù hợp với FastCGI để caching tốt hơn

Nginx làm được rất nhiều việc hơn một web server thông thường, đó là nguyên nhân vì sao nó phổ biến đến vậy. Nginx xuất chúng hơn các web server cũ và giữ vững điểm benchmark cao hơn về hiệu năng.

Nginx giải quyết được bài toán mở rộng và là biện pháp của vấn đề C10k liên quan đến giải quyết đòi hỏi cùng lúc.

Và nếu như bạn chưa biết, WordPress và Nginx như một cặp bài trùng vậy đó, nó hoạt động mượt mà bên nhau!

Giờ, chúng tôi sẽ chỉ bạn cách cài đặt WordPress trên Ubuntu dùng Nginx .

Giống với LAMP, sử dụng Nginx sẽ được xem là LEMP có nghĩa là cài Linux, Nginx, MySQL/MariaDB, và PHP.

Chuẩn bị

 1. Đăng nhập vào server với quyền sudo
 2. Nginx cài sẵn
 3. Đã có chứng từ SSL cài lên tên miền của bạn
 4. Bạn đã nắm giữ một tên miền trỏ tới địa điểm IP của server.

Làm làm sao để cài đặt WordPress trên Ubuntu chạy Nginx

Hãy nhìn qua toàn bộ qui trình cài đặt WordPress trên Ubuntu chạy Nginx:

1. Cập nhật máy tính

Cập nhật danh sách package bằng lệnh:

 sudo apt update 

Cập nhật tới phiên bản mới nhất bằng lệnh:

 sudo apt upgrade 

2. Cài đặt Nginx

Nginx packages có sẵn trong bộ repository của Ubuntu. Bạn có thể dùng lệnh sau để cài nó:

 sudo apt install nginx 

Sau khi hoàn chỉnh cài đặt (mật một lúc), Ngix service sẽ tự khởi chạy. Để kiểm tra lại tình trạng chạy của Nginx, bạn gõ lệnh sau:

 sudo systemctl status nginx 

3. (Tùy chọn) Cấu hình UFW

Nếu bạn đang dùng UFW (Uncomplicated Firewall) để quản lý VPS firewall vậy bạn cần mở port 80 và 443 để cho HTTP và HTTPS chạy. Bạn cũng đều có thể kích hoạt profile NGinx riêng đã chứa cả 2 port này bằng lệnh sau:

 sudo ufw allow 'Nginx Full' 

Để xác nhận tình trang, sử dụng lệnh:

 sudo ufw status 

4. Cài đặt và cấu hình MySQL Database

Để lưu data, chúng ta sẽ dùng MySQL. Trong tình huống bạn chưa cài MySQL, bạn có thể cài bằng phương pháp sử dụng lệnh:

 sudo apt install mysql-server 

Cài đặt xong, MySQL database sẽ tự khởi chạy. Bạn dùng lệnh sau để kiểm tra lại:

 sudo systemctl status mysql 

Tiếp theo, đăng nhập vào MySQL shell bằng lệnh:

 mysql -u root -p 

Nó sẽ chuyển qua MySQL console. Tại đây bạn tạo database và database user với tên là WordPress và WordPressUser lần lượt bằng lệnh:

 mysql> CREATE DATABASE WordPress CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci; 
 mysql> GRANT ALL ON WordPress.* TO WordPressUser @'localhost' IDENTIFIED BY 'your password'; 
 mysql> FLUSH PRIVILEGES; 
 mysql> EXIT; 

Nó sẽ tạo cơ bản database cho bạn để dùng cho chuyện cài WordPress.

5. Cài đặt PHP

Bạn cài PHP extensions trực diện bằng một lệnh sau:

 sudo apt install php7.2-cli php7.2-fpm php7.2-mysql php7.2-json php7.2-opcache php7.2-mbstring php7.2-xml php7.2-gd php7.2-curl 

Sau khi hoàn tất, PHP-FPM sẽ tự khởi chạy Fast CGI process manager sẽ kích hoạt caching.

6. Cài đặt WordPress với Nginx

Để cài đặt WordPress với Nginx, trước mắt tạo thư mục để tải WordPress về:

 sudo mkdir -p /var/www/html/sample.com 

Từ website chính thức của WordPress, bạn cũng có thể có thể tải bản mới nhất về thư mục /tmp. Di chuyển tới thư mục này bằng lệnh cd và tải về bằng lệnh wget :

 cd /tmp 
 wget https://wordpress.org/latest.tar.gz 

Tiếp theo, bạn cũng đều có thể bung file file cài này tới thư mục được tạo ngày xưa bằng lệnh:

 tar xf latest.tar.gz 
 sudo mv /tmp/wordpress/* /var/www/html/sample.com/ 

Web server sẽ đòi quyền truy cập file. Thay đổi permission của nó bằng lệnh:

 sudo chown -R www-data: /var/www/html/sample.com 

Lưu ý là Nginx và PHP chạy www-data user và group, vì vậy ta dùng lệnh trên

7. Cấu hình WordPress Nginx

Để cấ hình Nginx cho WordPress, chúng ta cần tạo server block cho WordPress. Chuyển tới thư mục /etc/nginx/ sites-available . Tại đây, tạo file mang tên sample.com . Tên nên trùng với admin.

Thêm code này vào file mới tạo:

 # Redirect HTTP -> HTTPS server { listen 80; server_name www.sample.com sample.com; include snippets/letsencrypt.conf; return 301 https://sample.com$request_uri; } # Redirect WWW -> NON-WWW server { listen 443 ssl http2; server_name www.sample.com; ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/sample.com/fullchain.pem; ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/sample.com/privkey.pem; ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/sample.com/chain.pem; include snippets/ssl.conf; return 301 https://sample.com$request_uri; } server { listen 443 ssl http2; server_name sample.com; root /var/www/html/sample.com; index index.php; # SSL parameters ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/sample.com/fullchain.pem; ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/sample.com/privkey.pem; ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/sample.com/chain.pem; include snippets/ssl.conf; include snippets/letsencrypt.conf; # log files access_log /var/log/nginx/sample.com.access.log; error_log /var/log/nginx/sample.com.error.log; location = /favicon.ico { log_not_found off; access_log off; } location = /robots.txt { allow all; log_not_found off; access_log off; } location / { try_files $uri $uri/ /index.php?$args; } location ~ .php$ { include snippets/fastcgi-php.conf; fastcgi_pass unix:/run/php/php7.2-fpm.sock; } location ~* .(js|css|png|jpg|jpeg|gif|ico|svg)$ { expires max; log_not_found off; } } 

Lưu ý là dùng đúng tên miền. Để dễ quản lý hơn, bạn hãy tạo symbolic link tới thư mục sites-enabled:

 sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/sample.com /etc/nginx/sites-enabled/ 

Bạn xác nhận cấu hình cho Nginx bằng lệnh sau:

 sudo nginx -t 

Nếu không có lỗi bạn sẽ thấy lời nhắn báo syntax is ok . Và cũng có thể bỏ qua.

Giờ khởi động lại Nginx bằng lệnh:

 sudo systemctl restart nginx 

Vào bây giờ bạn đã có PHP, MySQL và Nginx cấu hình xong và sẵn sàng để chạy. Bước kế đến là cài đặt WordPress lên.

8. Khởi chạy WordPress Nginx

Gần xong rồi, bước cuối chỉ là cài đặt WordPress thôi!

Mở trình duyệt bằng tên miền như là http://sample.com . Thay bằng tên của bạn!

Bạn sẽ thấy cửa sổ chọn ngôn ngữ. Chọn ngôn ngữ bạn thích.

Bạn sẽ thấy chỉ dẫn cài đặt và cứ triển khai làm theo để tới trang tiếp theo.

Ở trang cấu hình database, cung cấp tên database bạn tạo ở bước trên, username và password của nó. Trong trường hợp của chúng ta, nó sẽ là WordPressUser cho username và WordPress cho database.

Hoàn tất cài đặt bằng phương pháp nhất nút Install

Ngoài ra bạn cũng có thể thêm một số tin tức cho WordPress, như username cho WordPress.

Vì nguyên nhân bảo mật, hãy dùng tên username khác admin. Nhấn nút Install WordPress. Nó sẽ chuyển bạn về trang đăng nhập nơi bạn có thể nhập thông tin WordPress username và password vào.

Đăng nhập xong bạn sẽ thấy WordPress dashboard.

Tới giờ đây bạn đã có thể thiết lập WordPress, như cài theme mới, thêm plugin, vâng vâng.

Lời kết

Qua bài chỉ dẫn này, bạn đã biết phương pháp cài đặt WordPress trên Ubuntu 18.04 sử dụng Nginx. Chúc mừng nhé, bạn không chỉ đang dùng CMS phổ biến nhất hành tinh mà còn dùng WordPress Nginx sẵn sàng cho hàng ngàn truy cập. Hãy tiếp tục và khai phá sức mạnh của WordPress và dùng thử sức mạnh vượt trội của hệ thống máy chủ riêng ảo!

Từ khóa bài viết: dinhthuanit.com,

Bài viết Cách cài đặt WordPress trên Ubuntu bằng Nginx được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang