Chèn file javascript css ở mọi trang trong WordPress

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Chèn file javascript css ở mọi trang trong WordPress

Trong tham số callback của hook admin_enqueue_scripts có tham số cho biết đang ở địa chỉ page nào, cũng có thể sử dụng nó để load scripts vào trang cụ thể.

  function  my_enqueue (  $hook  )   {   if  (   'edit.php'   !=   $hook   )   return  ;  wp_enqueue_script (   'my_custom_script'  ,  plugin_dir_url (   __FILE__   )   .   '/myscript.js'   )  ;   }   #enqueuing on admin pages  add_action (   'admin_enqueue_scripts'  ,   'my_enqueue'   )  ;  

Nếu chỉ muốn load script vào trang admin (backend). Sử dụng action admin_init thay vì init.

 add_action (   'admin_init'  ,   'my_plugin_admin_init'   )  ;   function  my_plugin_admin_init (  )   {   /* Register our script. */  wp_register_script (   'my-plugin-script'  ,  plugins_url (   '/script.js'  ,   __FILE__   )   )  ;   }  

Bạn cũng cũng có thể có thể sử dụng chi tiết hook admin_print_scripts cho 1 page trong admin, Xem thí dụ sau:

 add_action (   'admin_menu'  ,   'my_plugin_admin_menu'   )  ;   function  my_plugin_admin_menu (  )   {   /* Add our plugin submenu and administration screen */   $page_hook_suffix   =  add_submenu_page (   'edit.php'  ,   // The parent page of this submenu  __ (   'My Plugin'  ,   'myPlugin'   )  ,   // The submenu title  __ (   'My Plugin'  ,   'myPlugin'   )  ,   // The screen title   'manage_options'  ,   // The capability required for access to this submenu   'my_plugin-options'  ,   // The slug to use in the URL of the screen   'my_plugin_manage_menu'   // The function to call to display the screen   )  ;     /* * Use the retrieved $page_hook_suffix to hook the function that links our script. * This hook invokes the function only on our plugin administration screen, * see: http://codex.wordpress.org/Administration_Menus#Page_Hook_Suffix */  add_action (  'admin_print_scripts-'   .   $page_hook_suffix  ,   'my_plugin_admin_scripts'  )  ;   }     function  my_plugin_admin_scripts (  )   {   /* Link our already registered script to a page */  wp_enqueue_script (   'my-plugin-script'   )  ;   }     function  my_plugin_manage_menu (  )   {   /* Display our administration screen */   }  

Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè bằng cách nhấn nút chia sẻ ở bên dưới. Theo dõi chúng tôi trên Twitter và Facebook

Bài viết Chèn file javascript css ở mọi trang trong WordPress được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang