Cho phép Cross Domain Ajax trong WordPress

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Cho phép Cross Domain Ajax trong WordPress

Tải các nguồn tài nguyên từ một miền khác hoặc tên miền phụ có thể tăng công suất và thời gian tải trang web wordpress của bạn. Trình duyệt có thể chặn nội dung được tải từ các miền khác do chính sách Cross-Origin Resource Sharing. Đặc biệt là các phông chữ web như Font Awesome có thể bị chặn bởi các trình duyệt nếu chúng được tải từ những tên miền khác. Vì vậy, bạn phải thực hành một tùy chỉnh bổ sung để cho phép chia sẻ tài nguyên từ các miền khác.

Tải tài nguyên từ tên miền con

Giả sử trang web WordPress của bạn chạy trên tên miền “example.com” và bạn mong muốn tải tài nguyên từ những tập tin của cdn.example.com.
Để cho phép điều này, bạn mở tệp .htaccess và thêm vô các dòng sau:

 # Allow font, js and css to be loaded from subdomain SetEnvIf Origin "http(s)?://(.+.)?(example.com)$" ORIGIN_DOMAIN=$0    Header set Access-Control-Allow-Origin %{ORIGIN_DOMAIN}e env=ORIGIN_DOMAIN    

Đoạn mã trên sẽ cấp phép CSS, javascript và các files được chia sẻ từ tên miền con của website này.

Tải tài nguyên từ mọi kẻ miền

Nếu bạn mong muốn cho phép tải tài nguyên css,js từ mọi tên miền, thì bỏ thêm đoạn code sau vào file .htaccess

 # Allow font, js, and css to be loaded from subdomain    Header set Access-Control-Allow-Origin "*"    

Để nhận được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng cũng có thể nhận được sự trợ giúp trên Twitter và Facebook

Bài viết Cho phép Cross Domain Ajax trong WordPress được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang