Hướng dẫn dùng template tags trong loop

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Hướng dẫn dùng template tags trong loop

Bài trước mình có giới thiệu cách lấy posts có điều kiện, sử dụng query_posts, get_posts,..
Bài hôm này mình sẽ hướng dẫn làm sao để trích xuất post. Chúng ta sử dụng vòng lặp áp dụng cho WP_Query, query_posts và sử dụng trực tiếp trong template page.

 while(have_posts()): the_post(); //cấu hình post trước lúc sử dụng ... next_post(); //chuyển post sau. Note: các phiên bản wordpress mới không được dùng nữa. endwhile; 

Post publish time

– Display post time.

 while(have_posts()):the_post(); //Displays the time of the current post. the_time('l F d, Y'); //echo thời gian post //giống the_time, hàm này trả về chứ không echo. get_the_time(); /*format time*/ //Time as AM/PM VS. 24H format 

Time posted:

//Displays the time using the 24 hours format parameter string 'G:i' (ex: 17:52).

Time posted:

endwhile;

– Display post date.

 /*post date*/ //get post date the_date();//echo get_the_date(); //return without echo //Date as Month Day, Year. ex: December 2, 2004, thay vì sử dụng the_date. 
//Displays the date and time.

Posted: at

#return: Posted: July 17, 2007 at 7:19 am

Sau này là một số định hình ngày tháng (date format):

 • F j, Y g:i a – November 6, 2010 12:50 am
 • F j, Y – November 6, 2010
 • F, Y – November, 2010
 • g:i a – 12:50 am
 • g:i:s a – 12:50:48 am
 • l, F jS, Y – Saturday, November 6th, 2010
 • M j, Y @ G:i – Nov 6, 2010 @ 0:50
 • Y/m/d at g:i A – 2010/11/06 at 12:50 AM
 • Y/m/d at g:ia – 2010/11/06 at 12:50am
 • Y/m/d g:i:s A – 2010/11/06 12:50:48 AM
 • Y/m/d – 2010/11/06

Kết hợp cả ngày và giờ vào hàm the_time , vd:

   

Chi tiết: http://codex.wordpress.org/Formatting_Date_and_Time

Post content

 while(have_posts()):the_post(); //global current post object $post; //post ID the_ID(); //post id, ie: 124 get_the_ID();//return post id without echo post_class(); // /*post title*/ //thường dùng trong thuộc tính alt="",ie: alt=" " the_title_attribute(); the_title_attribute('echo=0'); //return without echo //get post title the_title(); //post title get_the_title(); /*get post excerpt*/ the_excerpt(); //echo post excerpt get_the_excerpt(); //return post excerpt get_excerpt_by_id($post-> ID,30); //get post excerpt by id with max length. /*get post content*/ the_content(); //echo full post content get_the_content(); //return full post content endwhile; 

Get post images (featured image/post thumbnails)

 while(have_posts()):the_post(); //lấy post thumbnail (img tag) với kích cỡ thumbnail. Xem cách thay đổi kích thước thumbnail. echo get_the_post_thumbnail( get_the_ID(), 'thumbnail'); //chỉ định kích thước thumbnail bởi mảng (width,height), tham số 3 định vị thêm thuộc tính cho thẻ img. get_the_post_thumbnail($post-> ID,array(80,60),array('border'=> '0',..)); //get post thumbnail id get_post_thumbnail_id($post-> ID); endwhile; 

Lấy chi tiết tính chất ảnh, tham số 2 định vị kích thước ảnh. Xem cú pháp hàm wp_get_attachment_image_src.

 wp_get_attachment_image_src(get_post_thumbnail_id($post-> ID),array(80,60)); 

Hàm trả về mảng gồm 4 phần tử:
[0] => url
[1] => width
[2] => height
[3] => boolean: true if $url is a resized image, false if it is the original.

Lấy toàn album ảnh của post

 $attachments=get_posts(array( 'post_type'=> 'attachment', 'post_parent'=> $post-> ID, 'numberposts'=> -1 )); if ( $attachments ) { foreach ( $attachments as $attachment ) { echo ' 
 • '; echo wp_get_attachment_image( $attachment-> ID, 'full' ); echo '

  '; echo apply_filters( 'the_title', $attachment-> post_title ); echo '

 • '; } }

  Nhớ rằng trong ảnh là đối tượng có kiểu attachment, cũng giống post có title, ngoài ra có description.
  attachment có filter ‘wp_get_attachment_image_attributes’ để sử lý tính chất của ảnh.

  Post Custom field

  Lấy custom post field.

   //get specific field. echo get_post_meta($post-> ID,"field1",true); //get post meta fields $meta=get_post_custom($post-> ID); echo $meta['custom_field1'][0]; 

  Get Post author

   the_author_posts_link(); //echo author url tác giả của bài viết get_the_author(); //return post author name the_author(); //echo post author name 

  Display the link of the author page for the author of the current post.

     

  Trong đó: get_the_author_meta(‘ID’); //trả về ID cua user bài viết

  Get the post Category

  – Hiển thị liên kết categories, mỗi category được ngăn cách bởi dấu “,”.

   

  This post is in:

  Separated by Arrow.

   

  Categories:

  Tương tự cho hàm get_the_category nhưng trả về giá trị.
  Mặc định hiển thị child category, nếu muốn hiển thị multi-category thì tham khảo thêm: http://codex.wordpress.org/Function_Reference/the_category

  – Liệt kê danh sách toàn bộ category thuộc sở hữu post.

   echo get_the_category_list( ', ' ); //ie: category1,category2,category3,.. 

  Get Post tags

   //syntax: get_the_tag_list( $before, $sep, $after ); $tags_list=get_the_tag_list( '', ', ' ); echo $tags_list; 

  Lấy dữ liệu mảng tags của post.

    name . ' '; } } ?>  

  Ý tưởng Sử dụng images tag, tên ảnh là chỉ số tag (term_id).

   <?php $posttags = get_the_tags(); if ($posttags) { foreach($posttags as $tag) { echo ' term_id . '.jpg" alt="' . $tag-> name . '" /> '; } } ?>  

  Trên này là tổng hợp template tags để lấy dữ liệu post data. Mình xin hêt !

  Bài viết Hướng dẫn dùng template tags trong loop được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

  Bài Viết Liên Quan


  Bài Viết Khác


  Quảng cáo
  Ads_ngang