Hướng dẫn sử dụng child theme trong wordpress

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Hướng dẫn sử dụng child theme trong wordpress

Bạn đã biết về các theme framework trong các đó là plugins hoặc là child theme, vậy child theme được hiểu như ra sao? Child theme là một theme mà thừa hưởng các tính năng từ một theme khác. Theme khác tại đó chính là theme framework vừa đề cập phía trên -> và được coi là Parent theme.

Chú ý: Parent theme không kích hoạt mà dùng cho child theme kế thừa, còn kích hoạt Child theme.

Khi bạn muốn kế thừa và sửa đổi 1 theme khác thì sử dụng Child theme, đây là cách tốt nhất.
Create Child theme wordpress

Cách tạo child theme

Tạo 1 folder làm child theme nằm cùng vị trí với parent theme. Mở style.css của child theme, và điền nội dung sau:

 /* Theme Name: Child theme name Theme URI: http://example.com/twenty-thirteen-child/ Description: child theme description Author: Hoangweb.com Author URI: http://hoangweb.com Template: twentythirteen //not allow space, folder of parent theme Version: 1.0.0 */ @import url("/twentythirteen/style.css"); /* =Theme customization starts here -------------------------------------------------------------- */  

Dòng “Template” bạn khai báo tên theme làm parent theme, child theme sẽ thừa hưởng parent theme này. Lưu ý: tên theme thì không viết cách (folder name of parent theme). Tên theme có thể sử dụng ký tự hyphen “-“, ie: example-theme-name

– Dòng @import url để kế thừa css từ parent theme, nhập địa chỉ style.css tương ứng đến parent theme. Ok đã tạo xong child theme, để kích hoạt child theme vào Appreance-> themes và kích hoạt theme vừa tạo.

Template Files

Child theme sẽ kế thừa functions.php và các template khác như header.php, footer.php.. từ parent theme, nếu không thích dùng template cùa parent theme thì tạo mới tương ứng trong child theme. Ví dụ: mình tạo mới header.php thì tạo file child-theme/header.php như vậy khi chạy website theme sẽ sử dụng header.php trong child theme.

Tính năng override template files ở child theme sẽ không đúng với functions.php , này là file chứa toàn bộ code sử lý cho theme. Child theme sẽ nạp cả child-theme/functions.php parent-theme/functions.php và nên cẩn trọng khi định nghĩa hàm trong 2 file này. Chú ý : functions.php trong child theme sẽ nạp trước.

Vì nguyên do này, bạn phải kiểm tra xem hàm khái niệm trong parent theme functions.php có tạo trước đó trong child theme functions.php không và cũng có thể có thể thay thế hàm PHP trong parent theme:

 #your-parent-theme/functions.php if ( ! function_exists( 'your_function' ) ) { function your_function() { // Do something. } }  

Including Files trong Child Theme

Điểm lưu ý khi sử dụng child theme, thông thường để include file bạn dùng:

 include_once(get_template_directory().'/my_included_file.php');  

– get_template_directory(): trả về đường dẫn tới parent theme. Trong tình huống này phải dùng hàm get_stylesheet_directory sẽ trả về đướng dẫn folder tới child theme.

 get_stylesheet_directory();  

Chi tiết về child theme: http://codex.wordpress.org/Child_Themes

Bài viết Hướng dẫn sử dụng child theme trong wordpress được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang