Hướng dẫn tạo giỏ hàng trong wordpress

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Hướng dẫn tạo giỏ hàng trong wordpress

Với sự đi lên của thương mại điện tử ngày nay, chọn lựa và thiết kế một trang web bán sản phẩm trở nên thông dụng hơn. Chọn và thiết kế căn cứ vào nhu cầu thiết kế và sử dụng của khách đến với website. Xây dựng một web dễ dàng không tốn quá nhiều kinh phí nhưng vẫn đảm bảo hiển thị các sản phẩm, giá và đặt hàng.
web bán hàng wordpress

Hướng dẫn tạo giỏ hàng trong wordpress và form liên hệ

Trước hết các bạn tải plugin đính kèm bên dưới. Sau active plugin cho website wordpress mà bạn định xây dựng thành web bán hàng. Bước kế đến triển khai cấu hình plugin: vào settings-> WP Shopping Cart.

Do đây là một plugin bán hàng phải trả qua paypal, tạm thời mình có sửa code để khi nhấn thanh toán sẽ ra form liên hệ. Những phần liên quan đến paypal bạn có thể bỏ qua.

Mục Paypal and shopping cart settings điền một số thông tin:

 • Shopping Cart title: tiêu đề hiện lên trên nội dung giỏ hàng.
 • Text/Image to Show When Cart Empty: Nhập văn bản khi giỏ hàng trống hoặc URL ảnh muốn hiển thị.
 • Currency : đơn vị tiền tệ. VD: VNĐ, USD,…
 • Currency Symbol: ký hiệu đơn vị tiền. VD: ở việt nam là: đ hoặc vnđ
 • Add to Cart button text or Image: nhãn nút thêm nữa giỏ hàng, mặc định: Add to Cart.
 • TopVn checkout process URL: Địa chỉ page thanh toán, mục này bạn tạo 1 page thanh toán rồi copy page slug vào đây. VD: thanh-toan
  Giải thích: Khi nhấn nút thanh toán ở phần cuối giỏ hàng sẽ chuyển đến trang này, cùng theo đó gửi tham số POST vào page. Nếu trang sử lý thanh toán khác domain thì nhập đầy đủ URL. VD: http://domain2.com/thanh-toan

Nhấn Update options để lưu lại.

Sử lý thanh toán

Nhập mặt hàng thông qua bài viết, sử dụng custom field để thêm giá và những tính chất khác cho sản phẩm. WordPress phiên bản mới đã bổ trợ custom field, metabox custom field nằm bên dưới mebox excerpt nếu không thấy làm theo như hình dưới:
custom field wordpress

Mở single.php chèn đoạn sau để hiển thị giá của sản phẩm.

  <  ?php  $price  = get_post_meta ( get_the_ID (  )  ,  "price"  ,  true  )  ?>   ...   <  ?php  echo  do_shortcode (  '[worldcurrency curr="vi" value="'  .  $price  .  '"]'  )  ?>  

Code trên có sử dụng shortcode worldcurrency, đây là plugin worldcurrency giúp hiển thị đơn vị tiền tệ, bạn tải plugin ở file đính kèm nhé.

Tiếp theo chúng ta sẽ Chèn nút Add to cart, nhấn vào add to cart sản phẩm sẽ được thêm vô giỏ hàng và giỏ hàng được hiện ra.

   <  ?php wpspc_hw_show_messages (  )  ;  ?>    <  ?php  echo  do_shortcode (  '[wp_cart_button name="'  . get_the_title (  )  .  '" price="'  .  $price  .  '" product_>  . get_the_ID (  )  .  '"]'  )   ?>    <  ?php  echo  do_shortcode (  '[show_wp_shopping_cart]'  )  ;  ?>   

Hàm wpspc_hw_show_messages(); hiển ra các thông báo tương ứng với trạng thái thêm/cập nhật/xóa mặt hàng từ giỏ hàng. Thay đổi Nội dung tin nhắn sử dụng filter “ wpspc_hw_add_to_cart_hook ” thêm đoạn code sau trong theme functions.php

 add_filter (  'wpspc_hw_add_to_cart_hook'  ,  'wpspc_hw_add_to_cart'  ,  10  ,  3  )  ;   function  wpspc_hw_add_to_cart (  $code  ,  $session  ,  $_post  )  {   switch  (  $code  )  {   case   'insert_cart'  :  $msg  =  "Thêm sản phẩm  "  {$_post['product']}  "  thành công."  ;   break  ;   case   'update_cart'  :  $msg  =  "Cập nhật giỏ hàng thành công."  ;   break  ;   case   'update_quantity_cart'  :  $msg  =  "Cập nhật giỏ hàng thành công."  ;  break  ;   case   'del_cart'  :  $msg  =  "Xóa sản phẩm trong giỏ hàng thành công."  ;  break  ;   default  :  $msg  =  'Đã cập nhật giỏ hàng của bạn !'  ;   break  ;   }   return   $msg  ;   }  

– Truyền tên sản phẩm, giá và ID bài viết của sản phẩm vào short code wp_cart_button, shortcode ra đời form và nút thêm nữa giỏ hàng.

– Đặt mã shortcode “show_wp_shopping_cart” vào nơi bạn cần hiển thị giỏ hàng, nếu chèn trong code bạn sử dụng hàm do_shortcode hoặc chèn shortcode trực tiếp vào page và thậm trí có thể chèn vào widget text. Lưu ý: mặc định nếu copy mã shortcode [show_wp_shopping_cart] vào nội dung trong widget text wordpress sẽ không hiểu, xem hướng dẫn chèn shortcode vào widget text.

shortcode in widget

Một số hooks sử lý CSS

– Sử lý nội dung HTML khi giỏ hàng trống, thay vì plain text thiết lập trong phần cấu hình. Thêm đoạn sau vào functions.php

 add_filter (  'wpspc_hw_cart_empty_message'  ,  'wpspc_hw_cart_empty'  )  ;   function  wpspc_hw_cart_empty (  )  {   ob_start  (  )  ;   if  ( is_single (  )  )   return   ''  ;   ?>    < p >  Giỏ hàng trống . </ p >    <  ?php  $output  =  ob_get_contents  (  )  ;   ob_clean  (  )  ;   return   $output  ;   }  

– Thêm tính chất class vào nút add to cart.

 add_filter (  'wspsc_hw_wp_cart_button_wp_cart_button'  ,  1  ,  0  )  ;   function  wp_cart_button (  )  {   return   'button btn-cart'  ;   }  

– Thêm thuộc tính class vào nút checkout.

 add_filter (  'wspsc_hw_cart_checkout_button_hw_cart_checkout_button_button btn-cart'  ;   }  

Sử lý form liên hệ khi nhấn nút thanh toán

Trong bài trước, mình đã chỉ dẫn chi tiết việc làm contact form nếu ai chưa biết thì vô đây nhé: Tạo contact form trong wordpress
Sau khi nhấn vào nút đặt hàng, nút checkout xuất hiện kèm theo nội dung giỏ hàng trong tỉ dụ này mình cho giỏ hàng hiện thị ở bên dưới nút mua hàng. Người mua hàng nhấn vào thanh toán (checkout) dữ liệu form gỏ hàng được gửi đến trang checkout. Bằng cách này chúng ta sẽ bắt nội dung của checkout form, thêm vào đoạn sau trong functions.php

  //store cart  add_action (  'init'  ,  'hw_order_process'  )  ;   function  hw_order_process (  )  {   if  (  isset  (  $_POST  [  'wspsc_submit'  ]  )  )  {   //_print($_POST);   $_SESSION  [  'wspsc_postdata'  ]  =  $_POST  ;   }   }  

Nếu bạn chịu tìm tòi một chút, sẽ thấy thông tin giỏ hàng được plugin shopping cart này lưu vào biến SESSION, để biết chính xác bạn in toàn bộ biến session ra màn hình:

 add_action (  "init"  ,  "print_all_session"  )  ;   function  print_all_session (  )  {   print_r  (  $_SESSION  )  ;   }  

Ví dụ kết quả nhận được:

 Array ( [simpleCart] => Array ( [0] => Array ( [name] => Hue Egg Breakfast [price] => 1 [price_orig] => 1 [quantity] => 1 [shipping] => 0 [cartLink] => http://hanoistreetfoodadventure.com/foods/hue-egg-breakfast/ [item_number] => [product_id] => 8 ) ) [wp_cart_custom_values] => wp_cart_> 72 ) 

Kết quả trên cho thấy nội dung của giỏ hàng lưu tại phần từ simpleCart của mảng SESSION. Như vậy phần sử lý dữ liệu form checkout phía trên là thừa.

Bước tiếp theo trong phần cấu hình contact form chúng ta thêm trường để lưu tin tức đơn hàng. Nhấn vào Fields-> nhấn add new field giống như hình dưới.
lam-web-ban-hang-wp-contact-form
form đặt hàng wordpress

Field này không cho hiển thị khi người mua hàng chuyển sang trang liên hệ mà được ẩn đi, tạo thêm trường này có công năng khai báo trường để sử dụng trong code. Checkbox vào Hide label, field “Input CSS” nhập giá trị css để ẩn đối tượng input này:

 visibility:hidden;position:absolute; 

Lưu ý: ngoài cách điền trực diện css làm ẩn đối tượng vào trường “input CSS”, bạn cũng có thể chọn vào “Disable field” cũng đều có công năng tương tự. Nhấn Save Changes để lưu trường.

Sử lý nội dung đơn hàng và lưu vào trường order_detail mới tạo ở trên. Mở functions.php, sửa lại action hook si_contact_email_fields_posted như sau:

  function  my_action_email_fields_posted (  $email_fields  ,   $form_id_num  )   {   $data  =  $_SESSION  [  'wspsc_postdata'  ]  ;   $txt  =  ''  ;   //echo print_payment_currency('34545',get_option('cart_currency_symbol'));   $total  =  0  ;   $currency  = get_option (  'cart_currency_symbol'  )  ;   for  (  $i  =  1  ;   $i   <   =  $data  [  'rm'  ]  ;  $i  ++  )  {   if  (  !  isset  (  $data  [  "item_name_ $i "  ]  )  )   break  ;   $product  =  $data  [  "item_name_ $i "  ]  ;   $price  =  $data  [  "amount_ $i "  ]  ;   $quantity  =  $data  [  "quantity_ $i "  ]  ;   $txt  .=  $product  .  ' - '  . print_payment_currency (  $price  ,  $currency  )  .  ' X '  .  $quantity  .  ' = '  . print_payment_currency (  $price  *  $quantity  ,  $currency  )  .  " n "  ;   $total  +=  $price  *  $quantity  ;   //update sells   $pid  =  $data  [  "item_product_id_ $i "  ]  ;  WP_HW_Best_Sales_Widget ::  setCountSelledProduct  (  $pid  )  ;   }   $txt  .=  "Tổng cộng: "  . print_payment_currency (  $total  ,  $currency  )  .  " n "  ;   if  (  isset  (  $data  [  'shipping_1'  ]  )  )   $txt  .=  "Shipping:"  . print_payment_currency (  $data  [  'shipping_1'  ]  ,  $currency  )  .  " n "  ;     $email_fields  [  'order_detail'  ]  =  $txt  ;   ....   /*note: after save data, will redirect to /thanh-cong?reset_wp_cart=1*/     if   (  ! FSCF_Process ::  $redirect_enable   ||  FSCF_Process ::  $redirect_enable   ==   'false'  )   {  reset_wp_cart (  )  ;   }   return   $email_fields  ;   }  add_filter (  'si_contact_email_fields_posted'  ,   'my_action_email_fields_posted'  ,   1  ,   2  )  ;  

– Sau khi đặt liên hệ thanh toán xong cần xóa nội dụng giỏ hàng đi sử dụng reset_wp_cart() .

Sử dụng đoạn code ở trên nếu như dữ liệu của form giỏ hàng đã được lưu vào $_SESSION['wspsc_postdata'] . Cách này sẽ gây dôi thừa dữ liệu như tôi đã giải thích ở trên dữ liệu của giỏ hàng đã được lưu trước đó, nếu trong trường hợp, bạn mong muốn bỏ lỡ bước khách hàng phải nhấn vào checkout, để tối giản các bước sau khi nhấn vào đặt mua web sẽ tự động redirect sang trang thanh toán thì phương pháp này không dùng được. Tại sao vậy? chính vì chúng ta căn cứ vào form giỏ hàng để trích xuất dữ liệu, khi redirect trực tiếp sẽ không thông qua form giỏ hàng này. Sử dụng đoạn code sau đây thay thế code cũ:

  function  my_action_email_fields_posted (  $email_fields  ,   $form_id_num  )   {   $txt  =  ""  ;   if  (  isset  (  $_SESSION  [  'simpleCart'  ]  )  )  {   $data  =  $_SESSION  [  'simpleCart'  ]  ;   //echo print_payment_currency('34545',get_option('cart_currency_symbol'));   $total  =  0  ;   $currency  = get_option (  'cart_currency_symbol'  )  ;   foreach  (  $data   as   $item  )  {   $product  =  $item  [  "name"  ]  ;   $price  =  $item  [  "price"  ]  ;   $quantity  =  $item  [  "quantity"  ]  ;   $txt  .=  $product  .  ' - '  . print_payment_currency (  $price  ,  $currency  )  .  ' X '  .  $quantity  .  ' = '  . print_payment_currency (  $price  *  $quantity  ,  $currency  )  .  " n "  ;   $total  +=  $price  *  $quantity  ;   //update sells   $pid  =  $item  [  "product_id"  ]  ;  WP_HW_Best_Sales_Widget ::  setCountSelledProduct  (  $pid  )  ;   }   $txt  .=  "Tổng cộng: "  . print_payment_currency (  $total  ,  $currency  )  .  " n "  ;   }   $email_fields  [  'order_detail'  ]  =  $txt  ;   ...   return   $email_fields  ;   }  

Trước khi dùng bạn phải bật tính tính năng tự động redirect đến trang thanh toán, truy cập vào setttings-> WP Shopping Cart-> tìm “Automatic redirection to checkout page”. Check vào hộp kiểm và điền URL của trang phải trả vào trường bên cạnh, vd: điền page liên hệ vừa tạo ở trên.

Gửi mail thông báo khách hàng

Quá trình khách hàng đặt hàng qua form hoàn tất, bạn gửi một email có nội dung thông báo đến địa điểm khách hàng đã cung cấp trên form về tin tức đơn hàng. Thêm vào cuối action “fsctf_mail_sent” trong functions.php.

 add_action (  'fsctf_mail_sent'  ,   'save_form_data'  ,  1  ,  5  )  ;   function  save_form_data (  $fsc_data  )   {   ......   //send to customer   $to  =  $fsc_data  ->   posted_data  [  'from_email'  ]  ;   $subject  =  "Đặt tour từ "  . get_bloginfo (  "name"  )  ;   $bb  =  array  (   '{homepage}'  =>  home_url (  )  ,   '{order_detail}'  =>   $fsc_data  ->   posted_data  [  'order_detail'  ]   )  ;   $message  =  "Cảm ơn bạn đã đặt tour tại {homepage} n {order_detail}"  ;   //parse   foreach  (  $bb   as   $k  =>   $v  )   $message  =  str_replace  (  $k  ,  $v  ,  $message  )  ;    wp_mail (  $to  ,  $subject  ,  $message  )  ;   }  

Lưu ý bạn phải cấu hình gửi mail trong wordpress thì tính năng này mới hoạt động được.

Sử lý trang thành đạt sau khi submit contact form

 • Tạo page mới, vào Pages-> add new page nhập tiêu đề cho trang: vd “Thành công”.
 • Nhập nội dung cho page, vd chứa lời cảm ơn: “Cảm ơn bạn đã đặt hàng tại website của chúng tôi !”
 • Nhấn Publish.

Quay trở lại trang cài đặt form liên hệ Plugins-> Form liên hệ . Chuyển sang tab Advanced , tìm đến mục Redirect Settings Tại trường “Redirect URL” nhập đường dẫn tới trang sau khi khách hàng đặt thông tin liên hệ thành công.
Return URL : URL trả về khi khách hàng hoàn tất đặt tin tức liên hệ, mặc định sẽ quay về trang chủ. Bạn cũng có thể có thể sử lý theo cách khác là redirect tới trang thành công có thông báo chi tiết về đơn hàng của khách hàng đã mua. Thực hiện điều đó bạn làm theo một số bước sau:
Chúng ta sẽ nhập địa chỉ trang thành đạt vừa tạo ở trên: http://example.com/thanh-cong .

Nhập độ chễ cho màn hình chờ (loading) khi người dùng submit form “Redirect delay in seconds”. Tính năng này bạn check vào “Enable redirect after the message sends”, mặc định contact form có tính chễ là 3 giây.

Hiển thị tin tức đơn hàng trong trang thành đạt

Để lấy tin tức đơn hàng sau khi được chuyển hướng tới trang thành công, bạn check vào “Enable posted data to be sent as a query string on the redirect URL”, lựa chọn này cho phép gửi tham số GET tới URL chuyển hướng. Ví dụ địa chỉ chuyển hướng có dạng:

 http://example.com/thanh-cong/?email_to=quachhoang_2005%40yahoo.com&name_to=Webmaster&from_name=sdfkhdsfhkdsf&from_email=quachhoang_2005%40yahoo.com&subject=Du+lich+Contact%3A+sdkhfksdhfkdngd&message=LJLERUTOEIUTOEJRTljdsfdsfdsf&order_detail=Hue+Egg+Breakfast+-+1+%24+X+1+%3D+1+%24T%E1%BB%95ng+c%E1%BB%99ng%3A+1+%24Shipping%3A0+%24&date_time=Th%C3%A1ng+B%E1%BA%A3y+26%2C+2014+8%3A15+s%C3%A1ng&ip_address=14.163.224.28&full_message=To%3AWebmasterH%E1%BB%8D+v%C3%A0+t%C3%AAn%3AsdfkhdsfhkdsfEmail%3Aquachhoang_2005%40yahoo.comCh%E1%BB%A7+%C4%91%E1%BB%81%3AsdkhfksdhfkdngdN%E1%BB%99i+dung%3ALJLERUTOEIUTOEJRTljdsfdsfdsforder_detailFrom+a+WordPress+user%3A+adminUser+email%3A+quachhoang_2005%40yahoo.comUser+display+name%3A+adminSent+from+%28ip+address%29%3A+14.163.224.28+%2814.163.224.28%29Date%2FTime%3A+Th%C3%A1ng+B%E1%BA%A3y+26%2C+2014+8%3A15+s%C3%A1ngComing+from+%28referer%29%3A+http%3A%2F%2Fhanoistreetfoodadventure.com%2Fcontact-usUsing+%28user+agent%29%3A+Mozilla%2F5.0+%28Windows+NT+6.1%3B+WOW64%29+AppleWebKit%2F537.36+%28KHTML%2C+like+Gecko%29+Chrome%2F35.0.1916.153+Safari%2F537.36&google_form= 

Các tham số được truyền vào cho dù là tất cả những fields của form được khai báo như: email_to,name_to,from_name,from_email,subject,message, và các fields khác do người sử dụng tạo thêm. Ngoài ra có một số fields chứa thông tin khác là:

 • date_time : thời gian submit form.
 • ip_address : địa điểm IP từ người submit form.
 • full_message : nội dung toàn bộ các trường của form.
 • và các trường mà tôi đã tạo thêm ở tab General settings, như vậy ở đây mình có thêm tham số “google_form”.

Nhận thấy nếu tất cả những tham số này truyền vào URL thì quá dài, làm cho URL sẽ không hoạt động tốt. Bạn cũng có thể có thể loại bỏ những tham số chẳng cần sử dụng đến bằng phương pháp liệt kê chúng tại mục “Query string fields to ignore”. Nhấn vào liên kết help ở cạnh bên để biết các tham số được truyền vào URL.
truyền tham số vào URL form liên hệ 
– Chú ý: Mỗi một tham số được viết trên 1 dòng. vd: chúng ta sẽ loại bỏ tham số full_message , ip_address , date_time .

 full_message date_time ip_address 

Mục kế đến kế bên “Query string fields to rename” cấp phép bạn đổi tên tham số, mỗi tham số viết trên 1 dòng, ví dụ chúng ta sẽ đổi tham số from_name thành name , from_email thành email :

 from_name=name from_email=email 

Ngoài ra, bạn cũng thể thêm các tham số ngoài cùng với mức giá trị của tham số vào URL, khai vào thêm nữa mục “Query string key value pairs to add:”. Ví dụ sau đây thêm nhiều tham số mỗi tham số viết trên 1 dòng.

 account=3629675 newsletter=join action=signup 

Mặc định contact form sẽ gửi vào email mà chúng ta đã cung cấp ở trong phần Cài đặt Email (Plugins-> Form liên hệ-> General (cơ bản)). Trong ví dụ trên chúng ta cũng gửi cả vào google form , để chặn không cho contact form gửi vào email nữa bạn cũng đều có thể check vào option “Disable email sending (use only when required while you have enabled query string on the redirect URL)”.

Test Demo

Đã hoàn chỉnh các bước tạo giỏ hàng và form liên hệ. Giờ đến lúc bạn thí nghiệm tính năng giỏ hàng của website rùi. Truy câp vào trang chi tiết của một sản phẩm, bạn thu được kết quả:
tạo giỏ hàng trong wordpress

Nhấn vào nút Add to cart/Thêm vào giỏ hàng, để thay đổi con số mặt hàng trong giỏ hàng rất dễ dàng chỉ bằng phương pháp thay đổi con số trong input box với mặt hàng muốn mua thêm. Giỏ hàng sẽ tự động cập nhật.

Nhấn vào nút Thanh toán, bạn được chuyển qua form để lại tin tức liên hệ đặt hàng sản phẩm.
tạo form liên hệ mua hàng trong wordpress
Sau khi điền đầy đặn thông tin như trên, bạn nhấn vào nút gửi đi.

Tham khảo một vài plugin làm web bán hàng bằng wordpress.

Một số plugins làm web bán sản phẩm đơn giản:

Cart66 Pro

Nếu bạn muốn xây dựng một trang bán hàng chuyên sâu và thường xuyên mở nhiều đợt ưu đãi thì plugin đây là sự chọn lựa rất tốt cho bạn. Không chỉ dừng lại từ việc tạo giỏ hàng, phải trả trực tuyến, Cart66 Pro còn có những chức năng tự động tính toán giá trị mặt hàng dựa theo kích thước, trọng lượng khi thanh toán, ngoài ra còn cho phép bạn tạo nhiều mã ưu đãi cho shop của bạn để thu hút khách hàng.

WordPress eStore plug-in

Không chỉ có plugin bổ trợ trong việc tạo các giỏ hàng và các chức năng thanh toán. WordPress còn có cả bộ plugin và theme đi kèm để “hô biến” WordPress của bạn thành một shop bàn hàng thực thụ. Với chức năng cài đặt dễ dàng nhưng chuyên nghiệp, WordPress eStore sẽ giúp bạn có một trang bán sản phẩm và quản lý hàng hóa thật chuyên nghiệp.

EShop

EShop là một plugin tạo cửa hàng mua sắm trực tuyến cho blog WordPress của bạn. Hàng loạt các tính năng chuyên nghiệp được dẫn vào bộ plugin này giúp bạn cũng có thể có thể tạo một cửa hàng bán sản phẩm trực tuyến đa chức năng. Ngoài các chức năng cơ bản như tạo giỏ hàng , đăng ký thành viên , thanh toán , tính thuế , ..v…v..v…EShop còn cấp phép bạn tạo các chức năng bán hàng chia sẻ phần trăm ( Affiliate ). Bạn cũng đều có thể tìm hiểu cách tùy chỉnh code , tải themes miễn phí dành riêng cho plugin này cũng như hướng dẫn sử dụng tại http://quirm.net/

WP e-commerce

Một plugin thật sự dễ dàng ( chỉ kể cả chức năng tạo nút Add to cart vào bài viết và chức năng thanh toán ) dành riêng cho các bạn có nhu cầu làm trang bán đồ đơn giản.

WordPress Simple PayPal Shopping Cart

Một plugin bán đồ “thuần chủng” với PayPal. Tất nhiên nó chỉ hỗ trợ phải trả qua PayPal mà thôi.

Market press

Một bộ plugin tạo trang bán hàng cực kỳ chuyên nghiệp , hỗ trợ SEO rất tốt cũng như bổ trợ tốt trên WordPress 3.x.x . Tuy nhiên bạn cần trả phí để có thể sử dụng bộ plugin này.

Demo : http://wp-ecommerce.org/

WP Invoice

Đây là một plugin chuyên dụng để quản lý các hóa đơn đặt mua trong WordPress . Hỗ trợ giao thức SSL lúc xem những hóa đơn để tăng tính bảo mật nội dung .

FoxyPress Plug-in

Thêm một lựa chọn nữa để làm một trang bán sản phẩm đơn giản . Với plugin này bạn cũng có thể có thể đơn giản tạo các bài viết bán sản phẩm bằng những đoạn short code dễ nhớ và tiện dụng .

TikiPress Plug-in

Một plugin mới “ra lò” và đang nằm trong thời kì thử nghiệm. Plugin này cho phép bạn tạo các vé mua hàng đặc biệt trong 1 sự kiện cụ thể được thiết lập trong trang quản lý.

Image Store Plug-in

Một plugin tuyệt hảo nếu bạn đang sẵn có nhu cầu tạo trang bán hình ảnh . Image Store cấp phép bạn tạo các Gallery hình ảnh kèm chức năng chọn vào giỏ hàng và thanh toán 1 cách chuyên nghiệp. Chế độ xem hình ảnh với Jquery sẽ giúp bạn có được một trang bán hình ảnh trông thật bài bản .

Demo : http://imstore.xparkmedia.com/

Chúc các bạn thành công.

Để thu được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng cũng có thể có thể thu được sự trợ giúp trên Twitter và Facebook

Bài viết Hướng dẫn tạo giỏ hàng trong wordpress được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang