Hướng dẫn tạo phân trang wordpress

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Hướng dẫn tạo phân trang wordpress

Phân trang trong wordpress là một tính năng giúp rút gọn thanh cuộn khi blog của bạn có từ 50-100 posts hoặc lên đến 1000 bài viết.
pagination wordpress

Phân trang xuất hiện ở trang category, home, archive. Thiết lập con số bài viết được show ra ở mỗi phân trang, bạn vào Settings -> Reading.
Thay đổi giá trị dòng Blog pages show at most , chỉ định lượng bài viết hiển thị/page. Nhấn Save changes để lưu lại option. Giá trị này được lấy bởi option:

 echo get_option("posts_per_page"); 

Lấy tin tức số trang hiện tại định vị trên tham số URL.

 $paged = 1; //hoặc 0 if(get_query_var('paged')) { $paged = get_query_var('paged'); } elseif(get_query_var('page')) { $paged = get_query_var('page'); } 

– Lấy dữ liệu trên phân trang hiện tại.

 //sử dụng WP_Query $posts_per_page=get_option("posts_per_page"); //posts per page $big = 999999999; $data=new WP_Query( array( .... 'numberposts'=> -1, 'posts_per_page'=> $posts_per_page, 'paged'=> $paged .... ) ); while($data-> have_posts()): $data-> the_post(); ... endwhile; 

– Hiển thị liên kết phân trang.

 $big = 999999999; echo paginate_links( array( 'base' => str_replace( $big, '%#%', esc_url( get_pagenum_link( $big ) ) ), 'format' => '?paged=%#%', 'current' => min($paged,1), 'total' => $data-> max_num_pages, 'prev_text'=> ' < '> > ', //thêm tham số vào liên kết phân trang. 'add_args'=> array('abc'=> 1) //result: /page/2/?s=xx&abc=1 ) ); 

Giải thích:

 • current : chỉ số trang hiện tại, luôn bắt đầu từ 1
 • total : tổng cộng trang được tìm thấy.
 • add_args : mảng tham số URL được thêm nữa url phân trang.

Ngoài ra, có 1 số tin tức khác bạn phải biết như tổng số bài viết trong kết quả Query là $data-> found_posts
Nếu sử dụng global $wp_query , thì biến instance của WP_Query chính là biến toàn cục $wp_query. Tương tự trả về con số bài viết được tìm thấy:

 $wp_query-> found_posts; 

Với các template như category, home thì sẽ không sử dụng WP_Query, để can thiệp phân trang thì bạn dùng query_posts. Ví dụ:

 global $wp_query, $querystring; query_posts($querystring."&posts_per_page=10"); 

Có thể chẳng cần chỉ định số trang vì mặc định có ‘posts_per_page’ trong main query. Và cần show liên kết phân trang như ở trên.

 echo paginate_links( array( 'base' => str_replace( $big, '%#%', esc_url( get_pagenum_link( $big ) ) ), 'format' => '?paged=%#%', 'current' => min($paged,1), 'total' => $wp_query-> max_num_pages, 'prev_text'=> ' < '> > ', //thêm tham số vào liên kết phân trang. 'add_args'=> array('abc'=> 1) //result: /page/2/?s=xx&abc=1 ) ); 

WordPress có biến global của WP_Query là $wp_query , dùng biến này để hiểu tổng cộng trang được tìm thấy. Viết lại cấu trúc đường dẫn phân trang vào thuộc tính ‘base’ và ‘format’. Bạn cũng có thể sử dụng định dạng này.

 echo paginate_links( array( 'base' => get_pagenum_link(1) . '%_%', 'format' => 'page/%#%/', ... )); 

Nếu bạn mong muốn tạo danh sách authors có phân trang, thì với hàm get_users cũng có thể có thể giúp bạn thực hiện được điều này nhưng sử dụng tham số ‘ offset ‘ thay vì ‘ posts_per_page ‘. Ngoài class WP_Query này là một giải pháp được tích hợp sẵn, xem thêm tại đây.

Phân trang với $wpdb

Nếu website wordpress của bạn tạo thêm bảng và muốn phân trang cho dữ liệu được liệt kê trong bảng thì làm thế nào?
Bạn chỉ băn khoăn tìm công thức tính tổng cộng trang bạn muốn hiện thị thích phù hợp với kết quả trích xuất từ bảng đó.

Thật đơn giản sử dụng công thức sau:

 //$total: tổng số bài viết (dòng) được tìm thấy //$posts_per_page: số bài viết (dòng) /1 page ceil($total / $posts_per_page); 

Tham khảo tỉ dụ sau đây:

 $data=$wpdb-> get_results("select * from wp_mytable"); $page = isset( $_GET['cpage'] ) ? abs( (int) $_GET['cpage'] ) : 1; $posts_per_page=3; //posts per page $total=count($data); //total 100 rows echo paginate_links( array( 'base' => add_query_arg( 'cpage', '%#%' ), 'format' => '', 'current' => $page, 'total' => ceil($total / $posts_per_page), 'prev_text'=> __(' < __('> > ') ) ); 

Đôi khi class WP_Query không thực hiện được câu lệnh SQL phức tạp, bạn cần viết chuỗi SQL trực tiếp vào $wpdb . Chúng ta sẽ sử dụng biến SQL_CALC_FOUND_ROWS để lấy tổng số records được tìm thấy, phối phù hợp với lệnh LIMIT giới hạn kết quả records mãn nguyện chuỗi lệnh SELECT.
Chép đoạn code sau trong functions.php

 function pagination_wpdb( ){ global $wpdb, $paged, $max_num_pages, $current_date; $paged = (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1; $post_per_page = intval(get_query_var('posts_per_page')); $offset = ($paged - 1)*$post_per_page; /* Custom sql here. I left out the important bits and deleted the body as it will be specific when you have your own. */ $sql = " SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS {$wpdb-> posts}.* FROM {$wpdb-> posts} .... GROUP BY {$wpdb-> posts}.ID ORDER BY {$wpdb-> posts}.post_date DESC LIMIT ".$offset.", ".$post_per_page."; "; $sql_result = $wpdb-> get_results( $sql, OBJECT); /* Determine the total of results found to calculate the max_num_pages for next_posts_link navigation */ $sql_posts_total = $wpdb-> get_var( "SELECT FOUND_ROWS();" ); $max_num_pages = ceil($sql_posts_total / $post_per_page); return $sql_result; } 

Bạn nên thừa hưởng tham số phân trang ‘paged’ hoặc có thể lưu vào tham số khác. Nhưng việc sử dụng tham số ‘paged’ liên quan đến các hàm sử lý phân trang trong wordpress là điều tốt nhất. Truyền tổng cộng page $max_num_pages vào hàm hiển thị liên kết trang previous_posts_link next_posts_link .

  post_title.' 
'; } ?>

Kết quả giống như thế này:
pagination-wpdb

Bạn có thể liệt kê chỉ số trang bởi hàm paginate_links .

  str_replace( $big, '%#%', esc_url( get_pagenum_link( $big ) ) ), 'format' => '?paged=%#%', 'current' => min($paged,1), 'total' => $max_num_pages, 'prev_text'=> ' < '> > ', ) ); ?>  

Kết quả:
pagination-wpdb1

Phân trang trong trang tìm kiếm

Tạo phân trang trong trang tìm kiếm cũng như như trên, có điều chú trọng tới tính chất action của form.

 <form method="get" action=" ">   

Thêm ký tự slash “/” sau url bởi hàm home_url('/') thì paginate_links mới hoạt động.

Chú ý:

Nếu con số bài viết cần lấy trong một phân trang nằm ngoài option “ Blog pages show at most ” trong phần Settings-> reading hay chỉ định tính chất “posts_per_page”!=get_option(‘posts_per_page’) trong WP_Query , query_posts thì có hoạt động không?
Tất nhiên là hoạt động được, nhưng lưu ý giá trị posts_per_page > = (settings-> reading-> Blog pages show at most) không chênh nhau quá cũng có thể có thể chênh từ 1,2,3

Ví dụ: Giá tri trong settings-> reading-> Blog pages show at most đặt là 10 mà bạn muốn hiển thị 5 kết quả trong một phân trang thì phân trang sẽ không hoạt động.

Phân trang sử dụng Plugin

Cách dễ dàng nhất và an toàn đối với những người không sành về code , là sử dụng plugin để làm việc phân trang này. Bạn có thể tải plugin “WP-PageNavi“.
Sau khi tải về giải nén vào thư mục plugins, rồi kích hoạt. Sau khi kích hoạt xong bạn cấu hình plugin để thay đổi một số hiển thị. Vào settings-> PageNavi đừng quên nhấn Save Changes để đọng lại thay đổi.

*Cách Sử dụng:
Trong theme Twentyten bạn thấy có dòng phân trang:

 
<?php next_posts_link( __( ' Older posts', 'twentyten' ) ); ?>
 
<?php previous_posts_link( __( 'Newer posts ', 'twentyten' ) ); ?>

2 dòng trên có tác dụng next/prev bài viết. Với plugin WP-Pagenavi này giờ đây bạn chỉ thay bởi 1 dòng đơn giản sau:

   

Tạo phân trang với custom queries .
Cách 1:

 query_posts( array( 'tag' => 'foo', 'paged' => get_query_var('paged') ) ); while ( have_posts() ) : the_post(); the_title(); // more stuff here endwhile; wp_pagenavi(); wp_reset_query(); // avoid errors further down the page 

Cách 2: sử dụng WP_Query, quản lý sẽ tốt hơn. Với phương pháp này bạn phải khai báo đối tượng độc lập WP_Query vào hàm wp_reset_postdata

 $my_query = new WP_Query( array( 'tag' => 'foo', 'paged' => get_query_var('paged') ) ); while ( $my_query-> have_posts() ) : $my_query-> the_post(); the_title(); // more stuff here endwhile; wp_pagenavi( array( 'query' => $my_query ) ); wp_reset_postdata(); // avoid errors further down the page 

Xem chi tiết cách dùng: tại đây.

Tùy biến hiển thị nút phân trang

tùy biến hiển thị liên kết phân trang
Bạn có thể sử dụng hook để sửa lại mọi nội dung pagination tạo bởi wp_pagenavi . Ví dụ thêm đoạn code sau vào functions.php

 //attach our function to the wp_pagenavi filter add_filter( 'wp_pagenavi', 'ik_pagination', 10, 2 ); //customize the PageNavi HTML before it is output function ik_pagination($html) { $out = ''; //wrap a's and span's in li's $out = str_replace(" <a"," 
 • <a",$html); $out = str_replace("","
 • ",$out); $out = str_replace(" <span","
 • <span",$out); $out = str_replace("","
 • ",$out); return '
   '.$out.'
  '; }

  Lưu ý: sử dụng str_replace đổi tên class của thẻ liên kết, và thêm thẻ HTML nếu muốn, nhưng tránh dùng từ “page” vì nó sẽ thay thế URL /page/ làm hỏng liên kết sang trang tới và lui.

  Một số lỗi

  Lỗi 404

  Khi nhảy đến trang 2 có báo lỗi 404 không tìm thấy, nếu gặp lỗi này bạn nên kiểm tra lại hook pre_get_posts.

  *Chỉnh lại prep_get_posts:

   function my_post_queries( $query ) { // do not alter the query on wp-admin pages and only alter it if it's the main query if ($query-> is_main_query()){ // alter the query for the home and category pages if(is_home()){ //$query-> set('posts_per_page', 5); if(!$query-> get('post_type')){ $query-> set('post_type',array(tutorial_posttype,'post')); } } } } 

  – Ví dụ vì nguyên do nào đó không định vị post_type thì bạn thiết lập lại post_type .
  * Có thể thay thế page vs paged:

   function remove_page_from_query_string($query_string) { if (isset($query_string['name']) && $query_string['name'] == 'page' && isset($query_string['page'])) { unset($query_string['name']); // 'page' in the query_string looks like '/2', so i'm spliting it out list($delim, $page_index) = split('/', $query_string['page']); $query_string['paged'] = $page_index; } return $query_string; } // I will kill you if you remove this. I died two days for this line add_filter('request', 'remove_page_from_query_string'); 

  Hoặc thêm dòng sau:

   function bti_change_posts_per_page(){ return 1; } if( preg_match("|/".get_option('tag_base')."/.+/page/[0-9]+$|i", $_SERVER['REQUEST_URI']) ){ add_filter( 'pre_option_posts_per_page' , 'bti_change_posts_per_page'); } 

  Tác giả: HOANGWEB.COM

  Bài viết Hướng dẫn tạo phân trang wordpress được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

  Bài Viết Liên Quan


  Bài Viết Khác


  Quảng cáo
  Ads_ngang