Hướng dẫn WordPress – Làm thế nào để tạo plugin WordPress

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Hướng dẫn WordPress – Làm thế nào để tạo plugin WordPress Trong bài hướng dẫn plugin WordPress này, bạn sẽ học cách làm thế nào để tạo plugin WordPress với trang quản trị của riêng nó.

Giới thiệu

Trong bài chỉ dẫn plugin WordPress này, bạn sẽ học cách làm làm sao để tạo plugin WordPress với trang quan trị của riêng nó. Quan trọng đặc biệt là tạo plugin wordpress sao cho nó tách biệt code của bạn với mã nguồn gốc của WordPress. Nếu có gặp lỗi, phần còn lại của site vẫn sẽ tiếp tục hoạt động bình thường.

Điều chỉnh mã nguồn WP cũng có thể có thể dẫn đến thảm họa. Các plugin cao cấp hiện tại được cung cấp bởi WordPress, bạn cũng đều có thể tạo plugin thay đổi phương pháp hoạt động của mã xuất xứ mà không thực thụ phải điều chỉnh mã nguồn đó.

 • Text editor
 • FTP access vào tài khoản hosting
 • Một bộ cài WordPress đã hoạt động

Để hoàn chỉnh bài chỉ dẫn plugin WordPress này, bạn cần text editor như là Notepad++ hoặc NetBeans. Bạn cũng luôn phải FTP access để truy cập vào tài khoản hosting của bạn và site WordPress đang hoạt động.

Bạn có thể học cách kết nối sử dụng Notepadd++ vào FTP server bằng phương pháp đọc bài này (how to connect to FTP with Notepad++ ). Bạn cũng có thể sử dụng phần mềm FTP như là Filezilla để upload files và làm theo phía dẫn cấu hình FileZilla để sử dụng.

Bài hướng dẫn plugin WordPress này được viết cho các ai đã có một số kiến thức cơ bản về PHP. Bạn sẽ cực kỳ cần viết hàm mới, gọi WordPress functions sử dụng parameters và viết PHP comments.

Chúng tôi cũng khuyên là nên tạo backup cho website trước khi làm bất kỳ việc gì.

Plugin WordPress là gì?

Plugin WordPress  là bộ mã tăng khả năng của WordPress. Bằng cách kết hợp giữa PHP, HTML, CSS, JavaScript/jQuery hoặc bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào khác, một plugin wordpress cũng đều có thể thêm tính năng vào bất kỳ phần nào của website, kể cả Admin Control Panel. Bạn cũng có thể có thể chỉnh sửa cách vận hành của WordPress, loại bỏ những thành phần chẳng cần có hoàn toàn. Plugin WordPress cấp phép bạn dễ điều tiết và cá nhân hóa WordPress cho thích phù hợp với nhu cầu.

Vì Plugin WordPress hoạt động độc lập, chúng không trực tiếp ảnh hưởng tới WordPress core code. Chúng thể được copy và cài đặt vào WordPress. Một cách khác (   không khuyên  dùng) để thay đổi WordPress là viết hàm mới vào trong file  functions.php,  được đặt trong thư mục / wp-includs,  hoặc file  functions  của theme.  Vì nó cũng có thể sẽ mang lại nhiều vấn đề hơn.

WordPress và theme của nó nhận cập nhật thường xuyên. Vì vậy trừ khi bạn đang sử dụng WordPress child theme, file  functions.php  sẽ bị lưu đè lên và code mới của bạn sẽ bị xóa nên càng phải viết lại từ đầu. Nếu bạn viết nhiều functions và một trong số chúng gặp lỗi không thể debug được, bạn sẽ phải thay toàn bộ file bằng file gốc, xóa tất cả những thay đổi đã thực hiện. Nếu functions của bạn bị xóa bỏ file, website sẽ ngập tràn lỗi PHP vì nó đang gọi các hàm bị thiếu.

Plugins không lúc nào tự động ghi đè hoặc bị xóa khi WordPress cập nhật. Nếu plugin có lỗi, bạn cũng có thể có thể dễ dàng vô hiệu nó trong mục Admin trong khi sửa lỗi. Nếu plugin có lỗi nghiêm trọng, WordPress sẽ tự động vô hiệu nó để site tiếp tục hoạt động.

Hooks là gì?

Plugin WordPress giao tiếp với core code sử dụng  hooks . Có 2 loại hooks khác nhau.

 1. Action hooks (để thêm/xóa function)
 2. Filter hooks (để chỉnh dữ liệu được tạo nên bởi functions)

Actions và Action Hooks

Khi truy cập một website WordPress, hàm PHP (được gọi là  actions ) được gọi ở vô số điểm, và chúng liên kết với  action hooks . Sử dụng  action hooks được cấp bởi WordPress ,  bạn cũng có thể thêm  chính function của bạn vào danh sách actions chạy khi action hook được gọi, bạn cũng cũng đều có thể xóa  hàm đã tồn tại  Action hooks định vị lúc nào actions được ọi. Trước khi đóng thẻ  của bất kỳ trang nào, action hook  wp_head()  sẽ có gọi, actions bị hooks vào  wp_head() được chạy

Actions hooks đuổi theo ngữ cảnh – một vài được gọi trên từng trang của website, một vài cái khác chỉ được gọi khi mở Admin contorl panel, và vâng vâng. Danh sách actions và trường hợp nó được gọi có thể tìm thấy tại trang Plugin WordPress API/Action Reference page.

Thêm Functions vào một Action Hook bằng add_action()

Để  thêm một function vào bất kỳ action hook nào, plguin phải gọi WordPress function có tên  add_action(),  với ít nhất 2 tham số.

 // Hook vào action 'init', sẽ có gọi sau khi WordPress load xong core code. add_action( 'init', 'add_Cookie' ); // Đặt cookie với thời gian hiện tại  function add_Cookies(){ setcookie("last_visit_time", date("r"), time()+60*60*24*30, "/"); } 
view rawadd_action( ‘init’, ‘add_Cookie’ ); hosted bởi GitHub
 • Tham số đầu tiên là tên của  action hook  mà bạn muốn gán vào
 • Tham số thứ 2 là tên của function  bạn muốn chạy
 • Tham số thứ 3 (tùy chọn) là ưu tiên của hàm mà bạn mong muốn chạy. Bạn cũng có thể có thể hook bất kỳ con số nào của các hàm không giống nhau vào và một action hook, để sắp xếp thứ tự theo ý muốn. Mặc định là 10, thêm các số lượng theo thứ tự từ 11 để chạy sau, và cứ như thế.
 • Tham số thứ 3 (tùy chọn) là s ốtham số,  có nghĩa là có bao nhiêu tham số mà function của bạn có thể nhận. Mặc định là 1.

Ví dụ code plugin wordpress để chạy footer cho mỗi trang

Plugin này hook wp_footer()  action hook, được gọi ngay cả đóng tag  của mỗi trang, và thêm function mới có tên  mfp_Add_Text() . Vì này là thành phần của plugin chứ không phải theme, nó sẽ tiếp tục thực thi nếu bạn kích hoạt hoàn toàn một theme khác. Bạn cũng đều có thể lưu lại ví dụ bên dưới dưới dạng file php, upload nó lên folder  wp-content/plugins/  và kích hoạt nó trong Admin Control Panel để thấy thay đổi.

  <?php /* Plugin Name: Add Text To Footer */ // Hook the 'wp_footer' action hook, add the function named 'mfp_Add_Text' to it add_action("wp_footer", "mfp_Add_Text"); // Define 'mfp_Add_Text' function mfp_Add_Text() { echo " 

After the footer is loaded, my text is added!

"; }
view rawadd_action(“wp_footer”, “mfp_Add_Text”); host with ❤ bởi GitHub

Kết  quả:

WordPress Plugin Tutorial - Creating Simple Plugin 

Ghi chú:  bạn có thể gọi  add_action()  trước khi khái niệm function của riêng bạn vì PHP đánh giá toàn bộ script trước khi thực thi. Viết  add_action()  calls trên cùng của file theo thứ tự thực thi sau đó định nghĩa hàm theo như đúng thứ tự bên dưới, sẽ khiến cho file dễ đọc hơn.

Xóa hàm từ Action Hook bằng remove_action()

Để  xóa một action từ action hook, bạn cần viết một hàm mới gọi là  remove_action(),  sau đó gọi function bạn đã viết bằng  add_action() . Ví dụ bên dưới sẽ rõ hơn

Bạn phải cho r emove_action()  ít nhất 2 tin tức để làm  parameters.

 // Hook the 'init' action, which is called after WordPress is finished loading the core code, add the function 'remove_My_Meta_Tags' add_action( 'init', 'remove_My_Meta_Tags' ); // Remove the 'add_My_Meta_Tags' function from the wp_head action hook function remove_My_Meta_Tags() { remove_action( 'wp_head', 'add_My_Meta_Tags'); } 
view rawfunction remove_My_Meta_Tags() hosted with ❤ bởi GitHub

 • Paremter trước mắt là tên của action hook  mà function được hook tới
 • Paremter thứ 2 là tên của  function  bạn mong muốn xóa
 • Paremeter thứ 3 (tùy chọn) là  ưu tiên  của hàm gốc. Parameter này luôn phải giống với giá trị ưu tiên mà đã được khái niệm trước đây khi action được thêm nữa action hook. Nếu bạn không khái niệm độ ưu ái của hàm, đừng include parameter này.

Ví dụ:  nếu bạn không muốn đoạn chữ được thêm vào footer trong ví dụ trước xuất hiện vào trong ngày thứ 2. Một cách để làm là sử dụng PHP date function để lấy ngày hiện tại, rồi sử dụng  if…then…  điều kiên để kiểm thử ngày hiện tại có phải thứ hai hay không, rồi gọi  remove_action()  nếu đó là ngày thứ Hai. Bạn gọi function bằng  add_action(),  hooking bất kỳ hook nào trước action hook bạn mong muốn thực hiện. Nếu bạn muốn hook action hook thực thi sau khi  wp_footer  trong ví dụ này, action sẽ có xóa sổ hook vì nó đã được chạy rồi.

 <?php // Hook the 'wp_footer' action, run the function named 'mfp_Add_Text()' add_action("wp_footer", "mfp_Add_Text"); // Hook the 'wp_head' action, run the function named 'mfp_Remove_Text()' add_action("wp_head", "mfp_Remove_Text"); // Define the function named 'mfp_Add_Text('), which just echoes simple text function mfp_Add_Text() { echo " 

After the footer is loaded, my text is added!

"; } // Define the function named 'mfp_Remove_Text()' to remove our previous function from the 'wp_footer' action function mfp_Remove_Text() { if (date("l") === "Monday") { // Target the 'wp_footer' action, remove the 'mfp_Add_Text' function from it remove_action("wp_footer", "mfp_Add_Text"); } }
view rawfunction mfp_Remove_Text() hosted with ❤ bởi GitHub

Filters và Filter Hooks

Một  filter function  cho phép bạn chỉnh sửa kết quả của data đã được hoàn lại bởi những hàm đã hiện diện và phải được hook vào một trong các filter hooks.  Filter hooks sẵn có khác với actions hooks. Nó hoạt động tương tự action hooks vì nó được gọi ở không ít thời điểm khác nhau của script và tùy ngữ cảnh. Danh sách filter hooks và context có thể được gọi và tìm thấy tại đây Plugin WordPress API/Filter Reference page.

Thêm Filters bằng phương pháp add_filter()

Để  thêm  một filter function và bất kỳ filter hook nào, plugin WordPress của bạn cần gọi WordPress function tên  add_filter() , với ít nhất 2 tham số.

 // Hook the 'the_content' filter hook (content of any post), run the function named 'mfp_Fix_Text_Spacing' add_filter("the_content", "mfp_Fix_Text_Spacing"); // Automatically correct double spaces from any post function mfp_Fix_Text_Spacing($the_Post) { $the_New_Post = str_replace(" ", " ", $the_Post); return $the_New_Post; } 
view rawfunction mfp_Fix_Text_Spacing($the_Post) hosted with ❤ by GitHub

 • Parameter luôn phải có đầu tiên là tên của  filter hook  bạn muốn hook
 • Parameter cần có thứ 2 là tên của filter function  bạn muốn chạy
 • Parameter thứ 3 (tùy chọn) là độ ưu ái của hàm bạn mong muốn chạy. Bạn có thể gán bất kỳ số nào vào các function filter khác nhau vào filter hook. Mặc định ưu ái là 10, đặt function của bạn sau bất kỳ built-in function nào. Một với con số ưu tiên kế đến là 11 sẽ chạy tiếp theo, và cứ vậy.
 • Parameter thứ 4 (tùy chọn) là  số lượng tham số,  có nghĩa là có bao nhiêu tham số mà filter function tùy chỉnh cũng có thể có thể nhận. Mặc định là 1.

Ví dụ plugin WordPress để chỉnh trích dẫn một bài post

WordPress có hàm để lấy trính dẫn của 1 bài đặt gọi là  get_the_excerpt() , cũng là một filter hook. Hàm thực tế để hiển thị  trích dẫn  get_the_excerpt()  để trích xuất nó, đó là khi filter được áp dụng và trích dẫn được điều tiết trước lúc hiển thị. Hàm này khái niệm filter function nào lấy trích dẫn như là ham số duy nhất, sau đó thêm chữ trước nó, và hoàn lại giá trị mới mỗi lần  get_the_excerpt() được gọi. Vì giá trị trả về của function  get_the_excerpt()  là giá trị thực thụ của trích dẫn, nó được tự động thêm nữa thành tham số của  $old_Excerpt lúc gọi bằng   add_filter(). Hàm bạn định nghĩa  thanh toán về giá trị mới.

 <?php /* Plugin Name: Add Excerpt */ // Hook the get_the_excerpt filter hook, run the function named mfp_Add_Text_To_Excerpt add_filter("get_the_excerpt", "mfp_Add_Text_To_Excerpt"); // Take the excerpt, add some text before it, and return the new excerpt function mfp_Add_Text_To_Excerpt($old_Excerpt) { $new_Excerpt = " Excerpt:  " . $old_Excerpt; return $new_Excerpt; } 
view rawfunction mfp_Add_Text_To_Excerpt($old_Excerpt) hosted with ❤ by GitHub

Kết quả cuối cùng: Plugin WordPress kết quả
Xóa filters bằng remove_filter()

Xóa filter dễ hơn là xóa một action vì bạn cũng có thể gọi function  remove_filter()  mà không định nghĩa function mới. Với ví dụ này, một lần nữa bạn thêm điều kiện đơn giản xóa chữ nếu ngày hiện tại là thứ Năm.

 // Hook the get_the_excerpt filter hook, run the function named mfp_Add_Text_To_Excerpt add_filter("get_the_excerpt", "mfp_Add_Text_To_Excerpt"); // If today is a Thursday, remove the filter from the_excerpt() if (date("l") === "Thursday") { remove_filter("get_the_excerpt", "mfp_Add_Text_To_Excerpt"); } // Take the excerpt, add some text before it, and return the new excerpt function mfp_Add_Text_To_Excerpt($old_Excerpt) { $new_Excerpt = " Excerpt:  " . $old_Excerpt; return $new_Excerpt; } 
view rawfunction mfp_Add_Text_To_Excerpt($old_Excerpt) hosted with ❤ by GitHub

Bây giờ bạn có kiến thức cơ bản về hook và filter, hãy tạo một plugin WordPress đơn giản thêm link và một trang web trên Admin control panel.

Bước 1 – Lưu plugin WordPress của bạn

Bước trước mắt để tạo Plugin WordPress là làm folder chứa tất cả các files. Plugins được lưu trong thư mục  / wp-content/plugins/ . Thư mục bạn phải một tên duy nhất và mô tả để bạn không lẫn lộn với plugin khác. Kết nối tài khoản hosting của bạn với FTP Client. từ Thư mục gốc, chuyển tới wp-content , tới  plugins . Bên trong thư mục  plugins,  tạo một folder mới có tên first-plugin . Hướng Dẫn Plugin WordPress - tạo plugin wordpress vớ FTP Để dễ quản lý hơn, tốt nhất là nên cách ly nhiều loại file của plugin WordPress và sẽ cho chúng subfolder riêng, hơn là gom tất cả vào một thư mục chính. Khi plugin phát triển và trở nên phức tạp, bạn sẽ dễ kiểm soát hơn vì mọi file có địa thế riêng. Nếu plugin sử dụng custom CSS, bạn tạo CSS Folder và lưu mọi thứ các file CSS ở đó. Nếu plugin sử dụng Javascript, bạn tạo một folder tên Javascript .

Bước 2 – Tạo file đầu tiên

File đầu tiên trong plugin là một file quan trọng. Nó chứa tất cả tin tức WordPress cần để hiển thị plugin của bạn trong bản kê plugin, cho phép bạn thật sự kích hoạt plugin đó.

Trong folder  my-first-plugin, tạo file PHP có tên  my-first-plugin.php. Theo kinh nghiệm thức tế, hãy đặt tên file đầu tiên gần tương tự với tên thư mục, nhưng bạn cũng đều có thể có bất kỳ tên nào bạn thích. Thêm tag PHP  <?php  vào dòng đâu tiên. Bạn chẳng cần thêm tag đóng vào cuối file (để tìm hiểu thêm, hãy đọc bản chỉ dẫn ở trang này). File này sẽ giữ ‘header comments’ với thông tin có thể được đọc/hiển thị bởi WordPress. Header comments bắt đầ với nhiều dòng PHP, mỗi dòng một comment và mỗi dòng bắt đầu với đoạn miêu tả dòng đó đang làm gì. Những vấn đề này chỉ nên làm ở file trước mắt và không phải  làm ở bất kỳ file nào khác.

Comment trước mắt phải được thêm vào  my-first-plugin.php  là tên của plugin. Bắt đầu mở viết PHP muti-line comment /* trên dòng thứ 2, ngay bên dưới tag mở PHP. Trên dòng thứ 3, viết  Plugin Name: My First Plugin. Trên dòng thứ 4, đóng comment bằng  */.  file của bạn sẽ như sau:

 <?php /* Plugin Name: My First Plugin */ 
view rawPlugin Name hosted with ❤ by GitHub

Lưu lại file và up nó lên thư mục  my-first-plugin . Chuyển tới trang Plugins của WordPress Admin Control Panel. Bạn sẽ thấy plugin WordPress trong bản kê có tên là My First Plugin  với link  Activate Edit  và  Delete . có nhiều thông tin không giống nhau bạn có thể thêm vô lúc này, như là mô tả của plugin, tễn của riêng bạn, link tới website, phiên bản ngày nay của plugin WordPress. Bây giờ, chúng tôi sẽ chỉ thêm descript và tên của bạn.

Mở file  my-first-plugin.php  nội dung như sau, upload và ghi đè lên file cũ:

 <?php /* Plugin Name: My First Plugin Description: This is my first plugin! It makes a new admin menu link! Author: Your Name */ 
view rawPlugin Name, Description, Author hosted with ❤ by GitHub

Sau khi upload, tải lại trang WordPress admin, bạn sẽ nhìn thấy plugin có miêu tả mới và By your name. Plugin WordPress đầu tiên được tạo

Bước 3 – Viết function plugin của bạn.

Như trước đã nói, theo kinh nghiệm khi tạo plugin bạn nên tách code ra thư mục. Vì việc đầu tiên của file đầu tiên là giữ comment headers, bạn nên đặt code plugins trong những file riêng của subfolder riêng, sử dụng PHP’s inlcude function để truy cập. Bất kỳ file nào chứa trong subfolder được gọi trực tiếp bằng code của chúng ta và chỉ code của chúng ta, vì thế tên của subfolder không cần prefix. Tuy nhiên, bạn nên đặt prefix duy nhất cho cả file, functions và biết để né xung đột. Trong  tình huống này, chúng tôi sử dụng  mfp  làm prefix, viết tắt của “My First Plugin”.

Trong thư mục chính của plugin của bạn, tạo folder mới đặt tên là  includes.  Bất kỳ file nào  được included  bởi file khác sẽ đi vào thư mục này. Tạo một file PHP trong folder  includes  rồi lưu thành  mfp-functions.php.  Viết tag mở  <?php  ở dòng đầu tiên. File mới này nơi mọi thứ các functions của plugin sẽ có lưu trữ.

Giờ hãy quay lại  my-first-plugin.php  trong thư mục chính. Chúng ta cần làm nó include file  mfp-functions.php  để chúng ta có thể thực sử dụng hàm mới. Vì đây là file plugin chính, include  mfp-functions.php ở đây sẽ làm mọi thứ functions sẳn sàng hữu dụng cho mọi thứ các file khác trong plugin của bạn. Sử dụng  require_once  để đáp ứng plugin này chỉ hoạt động nếu có file functions. Cách đơn giản nhất để includes file từ thư mục plugin là sử dụng WordPress function  plugin_dir_path(__FILE__) , sẽ chỉ đường dẫn tới thư mục chứa plugin, sau đó sử dụng dấu . (chấm) để nối tên của subfolder bạn tạo từ trước ( includes),  tiếp theo là tên cảu file bạn đã tạo ( mfp-functions.php ).

Sử file  my-first-plugin.php như hình bên dưới, đọng lại và upload lên, ghi đè nếu được hỏi.

 <?php /* Plugin Name: My First Plugin Description: This is my first plugin! It makes a new admin menu link! Author: Your Name */ // Include mfp-functions.php, use require_once to stop the script if mfp-functions.php is not found require_once plugin_dir_path(__FILE__) . 'includes/mfp-functions.php'; 
view rawrequire_once plugin_dir_path(__FILE__) hosted with ❤ by GitHub

Quay lại  mfp-functions.php trong subfolder  includes .

Tốt nhất là nên nhóm các functions tựa như lại với nahu và viết comment multi-line ở trên mỗi nhóm miêu tả nó, kế đến là comment một dòng cho mỗi function mô tả chuẩn xác nó. Bằng cách này bạn không phải đọc qua toàn bộ code để tìm một function và kiểm tra xem nó làm gì. Chúng tôi đặt tên function là  mfp_Add_My_Admin_Link().  Function này sẽ thêm top-level link tới admin control panel trong thanh menu.

Tóm lại, viết function mới cho dù là các bước:

 • Viết comment mô tả function
 • Đặt tên function
 • Viết function

Trong  mfp-functions.php,  viết các dòng sau:

 <?php /* * Add my new menu to the Admin Control Panel */ // Add a new top level menu link to the ACP function mfp_Add_My_Admin_Link() { // My code goes here } 
view rawfunction mfp_Add_My_Admin_Link() hosted with ❤ by GitHub

Trong function của chúng tôi, chúng tôi cần dùng function mặc định của WordPress  add_menu_page()  để đặt tên menu, tiêu đề và điểu khiển ai cũng đều có thể thấy. Sau đó chúng tôi sẽ nói nó hiển thị khi bạn đi tới trang này. Bạn cũng có thể thêm menu link một icon và đặt vị trí trong admin control panel navigation menu – không bắt buộc nên chúng tôi sẽ không đề cập trong bài chỉ dẫn này. Icon mặc định sẽ hiện link tới trang của chúng tôi. Link của chúng tôi sẽ hiển thị ở cuối admin control panel naviagtion menu. Tất cả những thông này được điền làm tham số trong  add_menu_page() .

4 Parameters cần thiết của  add_menu_page()  đều hiện trên dòng của chúng để tăng khả năng dễ đọc, theo thứ tự này:

 1. Tiêu đề của trang bạn nhìn thấy sau khi click vào link (hiện trên tab của browswer)
 2. Tên hiện trên menu link (hiện trên admin control panel navigation list), đây cũng là tên của plugin WordPress.
 3. Khả năng nhìn thấy menu của người dùng, trong thí dụ này chỉ người dùng với khả năng ‘manage_options’ có thể truy cập vào trang này
 4. File để sử dụng khi hiển thị trang thực tiễn (chúng tôi sẽ tạo nó sau), sẽ có đọng lại trong subfolder includes  và đạt tên là  mfp-first-acp-page.php.  URL được điền ở này là ‘slug’.

Trước khi tiếp tục, bạn cần phải biết là có cách khác để sử dụng hàm này. Parameter thứ 4 có thể là chuỗi hiển thị trong url sau ‘ wp-admin/admin.php?page=’ . Nếu bạn điền ‘my-plugin-page’, URL sẽ trở thành  ‘wp-admin/admin.php?page=my-plugin-page’ . Parameter thứ 5 cần là tên của function sẽ cho ra kết quả nào đó. Bạn có thể viết function echoes như là ‘Welcome to page 1’. Nó dễ hơn nhiều so với việc tạo file PHP để có trang đó của bạn.

Sửa  mfp-functions.php, xóa   // My code goes here,  thay thế nó với  add_menu_page()  và cho nó tham số như hình bên dưới:

 <?php /* * Add my new menu to the Admin Control Panel */ // Add a new top level menu link to the ACP function mfp_Add_My_Admin_Link() { add_menu_page( 'My First Page', // Title of the page 'My First Plugin', // Text to show on the menu link 'manage_options', // Capability requirement to see the link 'includes/mfp-first-acp-page.php' // The 'slug' - file to display when clicking the link ); } 
view rawfunction mfp_Add_My_Admin_Link() hosted with ❤ by GitHub

Để function này thật sự chạy, chúng tôi cần dùng WordPress function có tên add_action() với 2 parameters, như được miêu tả trong phần ‘Adding Functions To An Action Hook’ trong bài chỉ dẫn này. Bạn có thể muốn đọc lại section này lần nữa trước lúc tiếp tuc.

 • Parameter đầu tiên là action hook   bạn mong muốn hướng tới. Trong tình huống của chúng tôi action hook là admin_menu  – có tức là function của chúng tôi chạy khi Admin Menu được tạo ra.
 • Parameter thứ 2 là tên của function bạn mong muốn chạy. Function chúng tôi viết là mfp_Add_My_Admin_Link . Lưu ý là parentheses chưa được sử dụng ở đây, và PHP đánh giá toàn bộ script trước khi chạy, cấp phép bạn sử dụng add_action() trước khi khái niệm tên function ở parameter 2.

Kết quả cuối cùng của file như sau:

 <?php /* * Add my new menu to the Admin Control Panel */ // Hook the 'admin_menu' action hook, run the function named 'mfp_Add_My_Admin_Link()' add_action( 'admin_menu', 'mfp_Add_My_Admin_Link' ); // Add a new top level menu link to the ACP function mfp_Add_My_Admin_Link() { add_menu_page( 'My First Page', // Title of the page 'My First Plugin', // Text to show on the menu link 'manage_options', // Capability requirement to see the link 'includes/mfp-first-acp-page.php' // The 'slug' - file to display when clicking the link ); } 
view rawfunction mfp_Add_My_Admin_Link() hosted with ❤ by GitHub

Upload  mfp-functions.php  lên folder  includes  và ghi đè lên file cũ.

Bước 4 – Tạo trang admin mới

Bây giờ chúng tôi có thể tạo trang sẽ được hiển thị khi bạn click vào admin control panel link. Quay lại thư mục includes  để tạo file PHP có tên  mfp-first-acp-page.php.  PHP opening tags chẳng cần thiết trong file này vì chúng tôi chỉ dùng HTML. Viết đoạn HTML bên dưới, và tài file lên:

 

This is my plugin's first page

view rawPlugin’s First Page hosted with ❤ by GitHub

Khi tạo trang admin, WordPress đòi hỏi WordPress recommends đi kèm HTML của riêng bạn với div và cho nó class “wrap”, như bên dưới. Việc này đảm bảo tất cả nội dung phải hiển thị đúng vị trí, như là những trang admin khác. Nếu bạn không đóng gói nó lại như vậy, trang web sẽ trở nên rất lộn xộn.

Quay lại trang bản kê plugin trong WordPress Admin Control Panel và activate plugin này. Khi trang này load, xem cuối trang admin, bạn sẽ thấy link mới mang tên “My First Plugin”. Click vào nó, bạn bạn sẽ vào trang admin control panel riêng của bạn!

WordPress Plugin Tutorial - Plugin Created

Kết luận

Chúc mừng, bạn vừa hình thành công plugin WordPress đầu tiên, thêm link vào admin menu và hiển thị một trang Admin Control Panel hoàn toàn mới! Nó chưa nhiều, nhưng này là bước đầu tiên để làm plugin wordpress. Từ đây, bạn cũng đều có thể thành lập và mở rộng WordPress theo bất kỳ cách nào bạn muốn. Để tìm biết thêm các bài chỉ dẫn khác, hãy xem qua bài chỉ dẫn WordPress của chúng tôi.

Từ khóa bài viết: dinhthuanit.com,

Bài viết Hướng dẫn WordPress – Làm thế nào để tạo plugin WordPress được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang