Install WordPress trên Ubuntu bằng LAMP Stack

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Install WordPress trên Ubuntu bằng LAMP Stack Cách install WordPress lên Ubuntu để có thể toàn quyền phát triển back end? Hãy tham khảo bài này, bạn sẽ cài WordPress lên VPS trong ít phút

Không còn nghi ngờ gì nữa, WordPress là hệ quản trị nội dung (CMS) thông dụng nhất trên thị trường. Bạn cũng có thể có thể dùng nhiều cách để cài đặt WordPress lên VPS, một trong số chúng là LAMP. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ bạn cách install WordPress lên Ubuntu 18.04 bằng LAMP stack

Nếu bạn mong muốn toàn quyền quản trị backend của WordPress và kiểm soát tối đa dùng thử người dùng thì dùng cách này. Rất nhiều người chọn LAMP stack để làm môi trường phát triển website WordPress.

LAMP đại diện cho L inux, A pache, M ySQL, và P HP. LAMP là hạ tầng dùng Linux làm hệ điều hành và cài Apache web server vào, với MySQL database dùng PHP để giải quyết nội dung động.

Protip: Bạn cần thiết quyền sudo để thực thi lệnh cài đặt và cấu hình được tường lửa.

Lưu ý, trước khi install WordPress Ubuntu, bạn cần truy cập VPS qua SSH. Hãy xem qua bài hướng dẫn này trước để biết phương pháp thi hành truy cập.

Install Apache 2 và thiết lập cấu hình

LAMP sử dụng Apache web server 2 được sử dụng nhiều và thông dụng hơn. Để cài đặt apache 2, bạn dùng lệnh sau:

 sudo apt update sudo apt install apache2 

Lệnh này cần mật khẩu. Bạn nhấn Y để xác nhận và nhấn Enter để tiếp tục cài đặt.

UFW firewall có sẵn trong VPS chạy Ubuntu. UFW firewall cần phải cấp phép kết nối HTTP và HTTPS. Nếu bạn không dùng UFW, bạn cũng có thể bỏ nhỡ bước này. Để kiểm tra thiết lập UFW, bạn dùng lệnh sau:

 sudo ufw app list 

Kết quả sẽ trông như sau:

 Available applications:  Apache  Apache Full  Apache Secure  OpenSSH 

Để cho phép HTTP và HTTPS traffic cho profile Apache Full bạn đặt lệnh sau:

 sudo ufw allow in "Apache Full" 

Để xác nhận, hãy xem qua cấu hình profile bằng cách dùng lệnh:

 sudo ufw app info "Apache Full" 

Để kiểm tra Apache có cài đặt thành công không, bạn cầnn một địa điểm IP public. Thực thi bằng lệnh sau:

 ip addr show eth0 | grep inet | awk '{ print $2; }' | sed 's//.*$//' 

Lệnh này sẽ cho bạn 2-3 IPs. Bạn cũng có thể thử dùng bằng phương pháp gõ http://your_public_IPAddress trên trình duyệt. Nó sẽ hiển thị màn hình Ubuntu Apache mặc định.

Install MySQL

Sau khi bạn có web server, bạn sẽ cần cài thêm MySQL database. Lệnh sau sẽ giúp bạn install MySQL:

 sudo apt install mysql-server 

Lệnh này sẽ hỏi mật khẩu. Sau khi tiến độ cài đặt bắt đầu, nhấn Y ENTER để hoàn chỉnh cài đặt. Mở terminal MySQL như sau:

 sudo mysql 

Bạn cũng đều có thể đặt mật khẩu cho root user bằng lệnh sau:

 mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'Password; 

Để kích hoạt thay đổi, bạn dùng lệnh Flush như sau:

 mysql> FLUSH PRIVILEGES; 

Sau đó bạn hãy nhấn nút exit để quay trở lại màn hình MySQL. Vậy là bạn đã install MySQL xong.

Install PHP

Để hiển thị nội dung động, bạn phải PHP cũng đều có thể cài bằng:

 sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql 

Install thêm PHP extensions cho WordPress bằng lệnh sau:

 sudo apt install php-curl php-gd php-xml php-mbstring  php-xmlrpc php-zip php-soap php-intl 

Khi gửi yêu cầu tới thư mục chỉ định, file index.html sẽ hiển thị mặc định. Trong tình huống bạn mong muốn hiển thị file index.php thay vì index.html , bạn cấu hình lại trong file dir.conf bằng editor vi :

 sudo vi /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf 

Nó sẽ trông như sau:

     DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.htm  

Chuyển địa thế của index.html index.php rồi đọng lại file.

Để thay đổi được hoàn tất, bạn khởi động lại Apache server bằng cách sử dụng lệnh sau:

 sudo systemctl restart apache2 

Kiểm tra lại PHP bằng cách tạo file PHP mẫu với tên sample.php và thêm những dòng sau vào nội dung fiel đó:

  

File này bạn phải đặt trong thư mục gốc của Apache server, nó đặt tại – /var/www/html/

Kế đến bạn truy cập file sample.php bằng phương pháp gõ đường dẫn sau trên trình duyệt  http://Your_Public_IP/Sample.php . Bạn sẽ thấy cấu hình php hiện ra

Cài đặt MySQL database cho WordPress

Bạn cần đăng nhập MySQL bằng root user bằng lệnh sau:

 mysql -u root -p 

Bạn sẽ có hỏi nhập mật khẩu root mà bạn đã thiết lập từ trước. Sau đó bạn cũng có thể tạo database riêng của WordPress.

Để cài đặt DB gọi là WordPressDB bạn dùng lệnh sau:

 mysql> CREATE DATABASE WordPressDB DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci; 

Tiếp theo, bạn cũng đều có thể tạo user riêng của WordPress và đặt tên nó như là WordPressUser, rồi gán quyền cho nó bằng lệnh sau:

 mysql> GRANT ALL ON WordPressDB.* TO ' WordPressUser '@'localhost' IDENTIFIED BY 'NewPasswordToBeSet'; 

Đặt mật khẩu mạnh ở chỗ NewPasswordToBeSet . Rồi dùng lệnh sau để lệnh trên có hiệu lực:

 mysql> FLUSH PRIVILEGES; 

Sau đó thoát màn hình MySQL.

Chuẩn bị để Install WordPress Ubuntu

Tạo một file cấu hình, như là: WordPress.conf. Đặt nó vào trong thư mục /etc/apache2/sites-available/ . Nó sẽ dùng tin tức mặc định cua file cấu hình mặc định đã hiện diện trong thư mục này.

Protip: Lưu ý, các tên file trong Linux có phân biệt in hoa thường!

Cũng vậy, hãy tạo thư mục WordPress (hoặc cung cấp tên khác trong thư mục /var/www/ ). Vị trí chuẩn xác là /var/www/wordpress .

File WordPress.conf là cấu hình Apache để kiểm thử. Trong file này, bạn cũng có thể có thể kích hoạt .htaccess bằng cách thêm những dòng sau vào VirtualHost block:

     AllowOverride All  

Lưu lại.

Tiếp theo, bạn  hãy kích hoạt mod_rewrite để dùng tính năng permalink của WordPress bằng lệnh sau:

 sudo a2enmod rewrite 

Trong file /etc/apache2/apache2.conf , bạn cũng có thể đổi ServerName bằng cách chỉ định IP hay hostname.

Kiểm thử lại cấu hình này bằng lệnh sau:

Protip: Đảm bảo bạn dùng đúng cú pháp và nhận thông báo OK. Bất kỳ thông báo nào khác bạn cũng cũng có thể có thể bỏ lỡ vì nó sẽ không ảnh hưởng việc cài đặt.

 sudo apache2ctl configtest 

Để thay đổi được áp dụng, khởi động lại Apache server bằng lệnh sau:

 sudo systemctl restart apache2 

Cấu hình và cài đặt WordPress trên Ubuntu

Bạn cũng có thể thay đổi thư mục đang dùng và tải WordPress. Thực hiện như sau:

 cd /tmp 
 curl -O https://wordpress.org/latest.tar.gz 

Giải nén bằng lệnh sau:

 tar xzvf latest.tar.gz 

Tại đây bạn hãy tạo file .htaccess:

 vi /tmp/wordpress/.htaccess 

Lưu file này lại. Đổi tên file wp-config- sample.php bằng lệnh sau:

 mv /tmp/wordpress/wp-config-sample.php /tmp/wordpress/wp-config.php 

Tạo thư mục bên dưới ở địa thế như sau:

 mkdir /tmp/wordpress/wp-content/upgrade 

Nó sẽ hoàn chỉnh bước cài đặt ban đầu, và copi vào thư mục root.

 sudo cp -a /tmp/wordpress/. /var/www/wordpress 

Để chắc mọi thứ ổn, bạn cũng có thể có thể đổi quyền nắm giữ file WordPressw thành user www-data và group của nó. Đây là user mà Apache web sẽ sử dụng.

Để đổi quyền sở hữu, thực thi lệnh sau:

 sudo chown -R www-data:www-data /var/www/wordpress 

Cũng vậy, bạn phải thiết lập đúng quyền cho thư mục và files:

 sudo find /var/www/wordpress/ -type d -exec chmod 750 {} ; 
 sudo find /var/www/wordpress/ -type f -exec chmod 640 {} ; 

Cấu hình mới đầu bạn phải WordPress salt. Bạn tạo salt WordPress như sau:

 curl -s https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ 

Nó sẽ cho kết quả khcá mỗi đợt chạy lệnh và chứa danh sách giá trị salt. Bạn copy kết quả và thêm vào file wp-config.php.

 vi /var/www/wordpress/wp-config.php 

Thay thế giá trị salt trong file này bằng thông tin salt bạn vừa copy.

File wp-config.php sẽ chứa cấu hình Database configuration trên cùng. Thay thế DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD với các giá trị bạn tạo cho WordPress.

 define('DB_NAME', 'WordPressDB'); /** MySQL database username */ define('DB_USER', 'WordPressUser'); /** MySQL database password */ define('DB_PASSWORD', 'DB_Password'); 

Bạn cũng cũng có thể có thể thêm file system method ở cuối cùng như sau:

 define('FS_METHOD', 'direct'); 

Lưu lại file.

Giờ đã xong bước cấu hình cơ bản. Bạn cũng có thể truy cập WordPress bằng trình duyệt URL: http://Your_IP_Address .

Các bước sau sẽ giống như cài WordPress thông thuờng. Bạn chỉ cần làm theo chỉ dẫn trên màn hình để install WordPress Ubuntu thành công.

Sau đó, bạn sẽ có chuyển tới trang nơi bạn cần nhập username và password.

Hãy lưu ý thay đổi username và password để tăng bảo mật cho WordPress. Bằng cách nhấn nút install WordPress, bạn đã hoàn tất cài đặt và có thể đăng nhập sau đó.

Rồi bạn điền tin tức đăng nhập là đã cũng đều có thể vào được dashboard/trang quản trị WordPress

Lời kết

Vậy, giờ bạn đã hoàn chỉnh Install WordPress vào Ubuntu 18.04 bằng LAMP stack. Không khó phải không? Từ đây bạn cũng có thể dùng những tính năng tuyệt hảo mà WordPress đem lại và thiết lập nên một website ấn tượng nhất có thể!

Từ khóa bài viết: dinhthuanit.com,

Bài viết Install WordPress trên Ubuntu bằng LAMP Stack được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang