Lấy thông tin user meta fields – WordPress

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Lấy thông tin user meta fields – WordPress

– Lấy thông tin hiện tại của user logined vào biến global.

 global $user_ID, //user IDa $user_identity //return user role ie: admin,.. $userdata; //user data, WP_User object get_currentuserinfo(); //call this function to update global user meta including $user_ID,$user_identity,$userdata.  

User data

 $user=get_user_by('email',$email); //get user data by email print_r($user); //print out an array of user fields //get user meta $user_id = 9; $key = 'last_name'; $single = true; $user_last = get_user_meta( $user_id, $key, $single ); echo ' 

The '. $key . ' value for user id ' . $user_id . ' is: ' . $user_last . '

'; //Getting all meta data $all_meta_for_user = get_user_meta( 9 ); print_r( $all_meta_for_user ); #get last name $last_name = $all_meta_for_user['last_name'][0]; //return img tag as user avatar with dimension of 60x60 pixel get_avatar($userdata-> ID,60);

Get Current user

 //get current user $user=wp_get_current_user(); $user-> user_login;$user-> user_email,...  

– Get users matchs criteria.

 $data=get_users(array( //custom meta fields 'meta_query'=> array( array( 'key' =>  'location', 'value' =>  $location, //'compare' =>  'NOT LIKE' ), array( 'key' =>  'bank', 'value' =>  $bank, ), ), 'orderby'=> 'login', //ID 'order'=> 'ASC' )); foreach($data as $user){ $user-> display_name; }  

User role

 //check current user role current_user_can('manage_options'); //user are admin current_user_can('edit_user',$user_id); //user can update them profile $user=wp_get_current_user(); if($user-> has_cap('edit_posts')) { //do somthing }  

Author of post

– Get author link.

 //get author link  

Author:

#try it the_author_meta('user_url',$user_id) #other way //cách khác

has wrote articles for us.

Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dấu kênh chia sẻ kiến thức WordPress của TopVn trên Twitter và Facebook

Bài viết Lấy thông tin user meta fields – WordPress được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang