Liệt kê users có phân trang trong WordPress

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Liệt kê users có phân trang trong WordPress

Bài trước tôi đã chỉ dẫn cách hiển thị phân trang khi liệt kê bài viết posts, khi liệt kê bản kê các users thì có đôi chút khác xíu thay vì sử dụng tham số “posts_per_page” thì dùng “offset” và “number”. Xem code dưới đây:

  $big  =  999999999  ;   $paged  = get_query_var (  'paged'  ) ?get_query_var (  'paged'  )  :  0  ;   $number  = get_option (  'posts_per_page'  )  ;     $users  = get_users (  array  (   'offset'  =>   max  (  0  ,  $number  *  (  $paged  -  1  )  )  ,   //bắt đầu từ địa thế record này, paged bắt đầu từ 0, offset min =0   'number'  =>   $number   //posts_per_page, tổng cộng records cần lấy   )  )  ;     $pl_args   =   array  (   'base'   =>  add_query_arg (  'paged'  ,  '%#%'  )  ,   //co thể dùng :str_replace( $big, '%#%', esc_url( get_pagenum_link( $big ) ) ),   'format'   =>   ''  ,   'total'   =>   floor  (  $total_users   /   $number  )  ,   'current'   =>   max  (  1  ,   $paged  )  ,   //chú ý: current luôn bắt đầu =1. Như vậy có dạng:  >   )  ;     echo  paginate_links (  $pl_args  )  ;  

Chúc bạn thành công.

Để nhận được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng cũng có thể thu được sự trợ giúp trên Twitter và Facebook

Bài viết Liệt kê users có phân trang trong WordPress được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang