Sắp xếp sản phẩm Woocommerce theo ý muốn

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Sắp xếp sản phẩm Woocommerce theo ý muốn

Bạn muốn xắp xếp sản phẩm trong Woocommerce trong quản trị WordPress theo ý muốn. Cách đơn giản nhất là sử dụng plugin Post Types Order. Sau khi kích hoạt plugin, bạn truy cập menu Products > Order & bắt đầu xắp xếp bằng phương pháp kéo thả theo ý của bạn, sau đó đọng lại cài đặt.

Giải pháp thứ 2, bạn cũng có thể có thể chủ động cấu hình vị trí của từng bài viết, cách này sẽ đòi hỏi bạn thêm code vào tệp giao diện. Trước khi thi hành chúng tôi khuyến khích bạn thi hành sao lưu WordPress an toàn.

Để thêm cột thứ tự vào bảng quản lý sản phẩm của woocommerce, bạn sử dụng filter filter:manage_{tên post type}_posts_columns.

 add_filter( 'manage_product_posts_columns', 'product_columns_2' ); function product_columns_2( $existing_columns ) { if ( empty( $existing_columns ) && ! is_array( $existing_columns ) ) { $existing_columns = array(); } unset( $existing_columns['title'], $existing_columns['comments'], $existing_columns['date'], $existing_columns['product_tag'] ); $columns = array(); $columns['ordering'] = 'Thứ tự'; return array_merge( $columns, $existing_columns ); } 

Để lấy giá trị của custom field của ordering cho từng dòng, bạn sử dụng hook action có tên:manage_{tên post type}_posts_custom_column.

 //show ordering add_action( 'manage_product_posts_custom_column', 'render_product_columns_2' , 3); function render_product_columns_2( $column ) { global $post, $the_product; if ( empty( $the_product ) || $the_product-> id != $post-> ID ) { $the_product = wc_get_product( $post ); } switch ( $column ) { case 'ordering' : ?>  <input type="text" style="width:50px; text-align:center;" value=" ID,'_product_ordering',true); ?> " name="ordering[]" />  <?php break; default : break; } } 

Tiếp theo, mình sẽ thêm custom field vào tab general woocommerce.

 // Display Fields add_action( 'woocommerce_product_options_general_product_data', 'woo_add_custom_general_fields' ); // Save Fields add_action( 'woocommerce_process_product_meta', 'woo_add_custom_general_fields_save' ); function woo_add_custom_general_fields() { global $woocommerce, $post; echo ' 
'; // Text Field woocommerce_wp_text_input( array( '_product_ordering', 'label' => __( 'Thứ tự', 'woocommerce' ), 'placeholder' => '', 'desc_tip' => 'true', 'description' => __( '', 'woocommerce' ) , //'value' => 0 ) ); echo '
'; } function woo_add_custom_general_fields_save( $post_id ){ // Text Field $woocommerce_text_field = $_POST['_product_ordering']; if( !empty( $woocommerce_text_field ) ) update_post_meta( $post_id, '_product_ordering', esc_attr( $woocommerce_text_field ) ); }

Thêm Ajax giải quyết lưu giá trị ordering. Bạn đăng ký file js với wordpress.

 function my_enqueue($hook) { wp_enqueue_script( 'smn-ordering', get_template_directory_uri() . '/js/ordering.js' ); wp_localize_script( 'smn-ordering', 'ordering_ob', array( 'ajaxurl' => admin_url( 'admin-ajax.php' ))); } add_action( 'admin_enqueue_scripts', 'my_enqueue' ); 

Tạo tệp ordering.js với nội dung sau:

 jQuery(function($){ //alert('sdfsd;'); $(".saveorderingdddd").click(function(){ var post=document.getElementsByName('post[]'); var post_ids =''; for(key=0; key < post.length; key++) { if(key == 0){ post_ids =post[key].value; }else{ post_ids = post_ids+","+post[key].value; } //your code goes here } var order=document.getElementsByName('ordering[]'); var orderings =''; for(key=0; key < order.length; key++) { if(key == 0){ orderings =order[key].value; }else{ orderings = orderings +","+order[key].value; } //your code goes here } $.ajax({ type: 'POST', url: ordering_ob.ajaxurl, data:{action: 'ordering',post_ids:post_ids,orderings:orderings}, success: function(data){ console.log(data); if(data == "data"){ location.reload(); } } }); return false; }); }); 

Thêm hàm sử lý ajax trong functions.php

 add_action('wp_ajax_ordering','ordering_function'); add_action('wp_ajax_nopriv_ordering','ordering_function'); function ordering_function(){ $post_ids = explode(",",$_POST['post_ids']); $orderings = explode(",",$_POST['orderings']); for($i=0;$i <count($post_ids);$i++): update_post_meta($post_ids[$i], "_product_ordering", $orderings[$i]); endfor; echo "data"; die(); } 

Bước quan trọng, giúp bạn bố trí lại theo custom field trong quản trị WordPress.

 //resort list product add_filter( 'parse_query', 'fb_custom_post_sort' ); function fb_custom_post_sort($query) { if ( ! is_admin() ) return $query; global $current_screen; if ( isset( $current_screen ) && 'product' === $current_screen-> post_type ) { $query-> query_vars['orderby'] = 'meta_value_num'; $query-> query_vars['meta_key'] = '_product_ordering'; $query-> query_vars['order'] = 'ASC'; } } 

Tương tự, chúng ta cần xắp xếp mặt hàng trên website, chúng ta sử dụng wp_query như sau cho từng truy vấn.

 $args = array( 'post_type' => 'product', 'posts_per_page' => 12, 'meta_key' => '_product_ordering', 'orderby' => 'meta_value_num', 'order' => 'ASC', 'post_status' => 'publish' ); $wp_query = new WP_Query( $args ); 

Bạn cũng muốn xem hướng dẫn xắp xếp thứ tự hiển thị category và taxonomies trong wordpress.

Chúc bạn thành công!

Để nhận được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng cũng đều có thể nhận được sự trợ giúp trên Twitter và Facebook

Bài viết Sắp xếp sản phẩm Woocommerce theo ý muốn được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang