Sửa lại dữ liệu post trước khi lưu vào CSDL [wordpress]

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Sửa lại dữ liệu post trước khi lưu vào CSDL [wordpress]

Đây là một trong các wordpress hook khá có ích cấp phép bạn sửa lại nội dung post mà không khi nhập post không làm được, vd sửa lại custom field theo điều kiện…
WordPress cung cấp mọi hook tại nơi nó sử lý và hiển thị dữ liệu và để sửa nội dung post sau khi nhấn Update/Publish trong cửa sổ nhập bài viết, trước lúc lưu vào database bạn được phép sửa lại thông tin post bởi hook ‘ save_post ‘.

 function update_test( $post_id, $post ) { if (isset($post-> post_status) && 'auto-draft' == $post-> post_status) { return; } update_post_meta($post_id, 'copied', '1'); update_post_meta($post_id, 'blurb', 'this value updated by save_post action'); } add_action( 'save_post', 'update_test', 1, 2);  

Sử dụng hàm ‘update_post_meta’ để đọng lại custom field mong muốn. Mặc định những fields bạn thêm nữa trong Custom Field Meta box sẽ tự động được lưu. Tuy nhiên bạn có thể sửa lại hoặc thêm field ngoài chưa có.

Sửa lại post_meta

Bạn cũng đều có thể sửa lại giá trị của mọi post_meta với hook updated_post_meta . Ví dụ:

 /** * Use value of post meta for something when the post * meta changes * @param integer $meta_id ID of the meta data field * @param integer $post_id Post ID * @param string $meta_key Name of meta field * @param string $meta_value Value of meta field */ function saveYouTubeInfo($meta_id, $post_id, $meta_key='', $meta_value=''){ // Stop if not the correct meta key if ( $meta_key != 'my_meta_field_name') { return false; } // Function code goes here. } add_action('updated_post_meta', 'saveYouTubeInfo', 10, 4);  

Bài viết Sửa lại dữ liệu post trước khi lưu vào CSDL [wordpress] được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang