Tạo các Tabs nội dung trong wordpress admin

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Tạo các Tabs nội dung trong wordpress admin

Sử dụng giao diện tabs giúp bạn tổ chức tốt nội dung mỗi tabs nội dung riêng biệt được trình bày ở mỗi tab khác nhau.

tạo tabs nội dung trong wordpress

Giao diện wordpress (wordpress theme) có cung cấp cho bạn cách thức tạo tabs trên trang quản trị admin cũng như như wordpress đang sử dụng.

tabs component - hoangweb.com

Creating The Tabs

Đoạn code này ra đời các nhãn tabs , theo chiều ngang:

  // Create WP Admin Tabs on-the-fly.   function  admin_tabs (  $tabs  ,   $current  =  NULL  )  {   if  (  is_null  (  $current  )  )  {   if  (  isset  (  $_GET  [  'page'  ]  )  )  {   $current   =   $_GET  [  'page'  ]  ;   }   }   $content   =   ''  ;   $content   .=   ' 

'

; foreach ( $tabs as $location => $tabname ) { if ( $current == $location ) { $class = ' nav-tab-active' ; } else { $class = '' ; } $content .= '. $class . '" href="?tab=' . $location . '"> ' . $tabname . '' ; } $content .= '' ; return $content ; }

Nguyên lý : theo như đoạn code trên, toàn bộ nội dung tabs được sử lý trên trang hiện tại. Thông qua tham số URL page bạn nhận thấy đang ở tab nào, sử dụng $_GET[‘tab’]. Nếu tab ngày nay thì bỏ thêm css >

Truyền tham số chứa nhãn tabs vào hàm admin_tabs để hiển thị. Ví dụ sau tạo 3 tabs mang tên hiển thị là: tab1,tab2,tab3 . Mỗi tab có giá trị nhận ra tương ứng.

  $my_plugin_tabs   =   array  (   'my-plugin-tab1'   =>   'tab 1'  ,   'my-plugin-tab2'   =>   'tab 2'  ,   'my-plugin-tab3'   =>   'tab 3'   )  ;     echo  admin_tabs (  $my_plugin_tabs  )  ;  

Sử lý nội dung tab.

Xác định tab bởi tham số $_GET[‘tab’].

  if  (  isset  (  $_GET  [  'tab'  ]  )  )  {   switch  (  $_GET  [  'tab'  ]  )  {   case   'my-plugin-tab1'  :   ?>  tab  1  content  <  ?php  break  ;   case   'my-plugin-tab2'  :   ?>  tab  2  content  <  ?php  break  ;   case   'my-plugin-tab3'  :   ?>  tab  3  content  <  ?php  break  ;   default  :;   }   }  

Ví dụ bài tập : Tạo trang chọn lựa options, có form và các phần tử ,nhấn nút lưu để lưu một số tin tức trên form.

Để tạo page thì sử dụng add_submenu_page, bài tập này ta dùng form để sửa cài đặt của theme, do vậy ta sẽ dùng hàm add_theme_page (hàm này kế thừa từ hàm add_menu_page). Tuy nhiên bạn cũng cũng có thể có thể dùng hàm add_menu_page tạo dưới menu theme (Appearance).

 add_submenu_page (   'themes.php'  ,   'My Theme Options'  ,   'My Theme Options'  ,   'administrator'  ,   'my-theme-slug'  ,   'settings_page'  )  ;  

Sử lý nội dung tab.

Hàm callback của add_theme_page.

  function  ilc_settings_page (  )   {   global   $pagenow  ;   $settings   =  get_option (   "ilc_theme_settings"   )  ;     //generic HTML and code goes here     if   (   isset   (   $_GET  [  'tab'  ]   )   )  ilc_admin_tabs (  $_GET  [  'tab'  ]  )  ;   else  ilc_admin_tabs (  'homepage'  )  ;  

Nếu truyền tham số tab thì lấy tab chỉ định còn không quay lại tab mặc định. Ở đây có hàm ilc_admin_tabs để sử lý nội dung.
Đoạn code tương lai là nội dung hàm ilc_admin_tabs , chúng ta cho hiển thị các form fields lệ thuộc vào giá trị của $tab. Hiển thị một vài fields cho homepage cùng một vài fields cho những tabs khác.

 <form method="post" action="  <?php admin_url (   'themes.php?page=theme-settings'   )  ;   ?>  ">  < ?php wp_nonce_field( "ilc-settings-page" );   if ( $pagenow == 'themes.php' && $_GET['page'] == 'theme-settings' ){   if ( isset ( $_GET['tab'] ) ) $tab = $_GET['tab']; else $tab = 'homepage';   echo ' '; switch ( $tab ){ case 'general' : ?>   < ?php break; } echo ' 
Tags with CSS classes: <?php if ( $settings [ "ilc_tag_class" ] ) echo 'checked="checked"' ; ? /> value = "true" /> < label for = "ilc_tag_class" > Checking this will output each post tag with a specific CSS class based on its slug . </ label > </ td > </ tr > < ?php break ; case 'footer' : ?>
Enter your Google Analytics tracking code:
 
Enter the introductory text for the home page:
'; }   ?>

Lưu fields

Các giá trị của fields cần được lưu lại sau khi nhấn nút save. Lấy fields để lưu dựa vào form của tab đang làm việc.

  function  ilc_save_theme_settings (  )   {   global   $pagenow  ;   $settings   =  get_option (   "ilc_theme_settings"   )  ;     if   (   $pagenow   ==   'themes.php'   &&   $_GET  [  'page'  ]   ==   'theme-settings'   )  {   if   (   isset   (   $_GET  [  'tab'  ]   )   )   $tab   =   $_GET  [  'tab'  ]  ;   else   $tab   =   'homepage'  ;     switch   (   $tab   )  {   case   'general'   :   $settings  [  'ilc_tag_ilc_tag_footer'   :   $settings  [  'ilc_ga'  ]   =   $_POST  [  'ilc_ga'  ]  ;   break  ;   case   'homepage'   :   $settings  [  'ilc_intro'  ]   =   $_POST  [  'ilc_intro'  ]  ;   break  ;   }   }   //code to filter html goes here   $updated   =  update_option (   "ilc_theme_settings"  ,   $settings   )  ;   }  

Ok dữ liệu form đã được lưu lại, bây giờ đưa user trở về trang có chứa tabs với tab hiện tại.

  function  ilc_load_settings_page (  )   {   if   (   $_POST  [  "ilc-settings-submit"  ]   ==   'Y'   )   {  check_admin_referer (   "ilc-settings-page"   )  ;  ilc_save_theme_settings (  )  ;     $url_parameters   =   isset  (  $_GET  [  'tab'  ]  ) ?  'updated=true&tab='  .  $_GET  [  'tab'  ]   :   'updated=true'  ;  wp_redirect ( admin_url (  'themes.php?page=theme-settings&'  .  $url_parameters  )  )  ;   exit  ;   }   }  

Vậy là đã xong, các bạn có thể download code về để tham khảo.

Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dấu kênh chia sẻ kiến thức WordPress của TopVn trên Twitter và Facebook

Bài viết Tạo các Tabs nội dung trong wordpress admin được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang