Tạo Field Type cho Advanced Custom Fields WP Plugin

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Tạo Field Type cho Advanced Custom Fields WP Plugin

Trong bài trước mình có hướng dẫn bạn tạo custom fields cho post type một cách nhẹ nhàng sử dụng plugin Advanced Custom Field (ACF). Plugin này không những giúp bạn tạo field mới cho mọi thứ các kiểu dữ liệu có trong wordpress như ‘post,page,attachment, category,…’ và các post type tạo bởi plugin bạn có kích hoạt nữa.
Mà ACF còn mở rộng thêm field cho bạn tự định nghĩa.

ACF bổ trợ biết bao kiểu field như text, image và WYSIWYS.Tuy nhiên có nhiều trường hợp dự án web của bạn phải tạo ra field mới để lưu và hiển thị dữ liệu, vậy thì làm ra sao?
Trong bài bữa nay các bạn có thêm một công cụ để tùy biến custom fields trong wordpress bằng cách khai phá API của plugin ACF.
advanced-custom-fields

Trước tiên bạn tải plugin tạo field mới, demo này cung cấp trên trang http://www.advancedcustomfields.com/resources/creating-a-new-field-type/. Để cho dễ thực hành bạn tải về sau đó bung file vào thư mục plugins/ . Hoặc có thể viết vào theme, nhưng mình khuyến khích để nguyên, mỗi field type nên tạo vào plugin để cũng đều có thể sử dụng cho nhiều theme.

Download plugin: acf-field-type-template. Code trình bầy dưới đây mình sử dụng cho ACF phiên bản 4. Bạn xem thêm file acf-FIELD_NAME-v5.php sẽ được chút khác biệt, hỗ trợ tính năng mới có trong phiên bản 5.

Khởi tạo field

Chúng ta tạo field mới bằng phương pháp tạo lớp mới, thừa kế class acf_field .

 class acf_field_FIELD_NAME extends acf_field { ... 

Trong plugin có hỗ trợ 2 phiên bản acf4 và acf5, bạn cũng có thể tạo cả 2 phần code sử dụng cho một trong 2 phiên bản nếu tìm thấy.
Khởi tạo một số biến và phương thức quan trọng sau:

 • $this-> defaults : các options mặc định cho fields. Liệt kê mảng tên option và giá trị mặc định của field này, trong khi code bạn không cần gọi hàm kiểm tra option có hiện hữu chẳng hạn: if( isset('') )
  new-options-acf-field
 • $this-> name : Điền tên trường field (name). Tên trường FIELD_NAME phải trùng với tên file, ie: acf-FIELD_NAME-v4.php nếu không nội dung field tạo bởi hàm create_field sẽ không hiển thị. Xem hàm này ở phía này.
 • $this-> label : nhãn hiển thị cho field.
 • $this-> category : đưa field này vào nhóm field type, plugin có sẵn các nhóm là: Basic, content, Choice, …
  field-type-group-acf

Sau khi thiết lập xong biến cấu hình, chúng ta đưa tin tức vào field thông qua gọi constructor của lớp acf_field parent::__construct(); .

Tạo Field options

Tạo options nối tiếp xen thêm nữa các options cố định bắt buộc của mọi fields, ví dụ: require, tỉ dụ sau mình tạo tùy chọn ‘Preview Size’ hiển thị sau option ‘Require?’ xem hình sau:
new-options-acf-field

Để tạo một hoặc nhiều options cho field bạn sử dụng phương thức create_options .

 /* * create_options() * * Create extra options for your field. This is rendered when editing a field. * The value of $field['name'] can be used (like below) to save extra data to the $field * * @type action * @since 3.6 * @date 23/01/13 * * @param $field - an array holding all the field's data */ function create_options( $field ) { // defaults? /* $field = array_merge($this-> defaults, $field); */ // key is needed in the field names to correctly save the data $key = $field['name']; // Create Field Options HTML ?>      

'radio', 'name' => 'fields['.$key.'][preview_size]', 'value' => $field['preview_size'], 'layout' => 'horizontal', 'choices' => array( 'thumbnail' => __('Thumbnail'), 'something_else' => __('Something Else'), ) )); ?> <?php }

Bạn có thể sử dụng hook acf/create_field trong bản 4 để tạo các trường form như radio, select, input.
Tham số $field chứa mảng gồm tên và giá trị của field, hiển thị dữ liệu này cho nội dung fields tại trang edit. Bản acf 5 thay hook ‘acf/create_field’ với tên hook khác ‘acf/render_field’. Xem thêm .

Lấy các options của field từ database và trước khi hiển thị ở trang quản lý tạo field tại (ACF backend), dữ liệu field options này được sử lý qua hàm load_field . Nhờ vào đó, bạn có thể sửa bất kỳ option nào trước khi hàm trả về giá trị options mới.

 /* * load_field() * * This filter is applied to the $field after it is loaded from the database * * @type filter * @since 3.6 * @date 23/01/13 * * @param $field - the field array holding all the field options * * @return $field - the field array holding all the field options */ function load_field( $field ) { // Note: This function can be removed if not used return $field; } 

Và trước lúc lưu options vào database, bạn cũng cũng có thể sửa thêm chúng nhờ có hàm update_field .

 /* * update_field() * * This filter is applied to the $field before it is saved to the database * * @type filter * @since 3.6 * @date 23/01/13 * * @param $field - the field array holding all the field options * @param $post_id - the field group ID (post_type = acf) * * @return $field - the modified field */ function update_field( $field, $post_id ) { // Note: This function can be removed if not used return $field; } 

HTML tạo giá trị field

Trường acf field có thể không đơn thuần là duy nhất một input, select, radio..theo logic nâng cao bạn cũng có thể có thể tự khái niệm một field mới được phối hợp giá trị của các form field có điều kiện cấu tạo nên acf field.
Xây dựng nội dung Field bởi hàm create_field .

 /* * create_field() * * Create the HTML interface for your field * * @param $field - an array holding all the field's data * * @type action * @since 3.6 * @date 23/01/13 */ function create_field( $field ) { // defaults? /* $field = array_merge($this-> defaults, $field); */ // perhaps use $field['preview_size'] to alter the markup? // create Field HTML ?>  
noi dung field
<?php }

Phần thiết kế HTML này sẽ hiển thị trong trang nhập nội dung field được gắn vào các post type mà bạn chỉ định.
acf-field-attach-posttype

Thiết kế các acf field bởi hook acf/create_field vào hàm trên và Tất cả field bạn tạo với api acf/create_field trong hàm hiển thị nội dung field (create_field) sẽ chưa được tự động lưu lại. Nhớ rằng tham số $field truyền vào hàm ở trên, chứa tin tức về field, không liên quan đến phần nội dung của field, vì bạn đang tùy biến advanced custom field có thể xây dựng field bởi nhiều trường form. Ví dụ $field có mức giá trị mảng giống như thế này.

 Array ( [key] => field_543c6da4eeeb7 [label] => Ngôn ngữ [name] => fields[field_543c6da4eeeb7] [_name] => qtranslate [type] => qlang [order_no] => 0 [instructions] => Bài viết chỉ hiển thị trong ngôn ngữ này? [required] => 0 [id] => acf-field-qtranslate [class] => qlang [conditional_logic] => Array ( [status] => 0 [rules] => Array ( [0] => Array ( [field] => null [operator] => == [value] => ) ) [allorany] => all ) [field_group] => 187 [value] => ) 

Vì advanced custom fields chẳng cần là phần nào trong hệ thống trang sửa bài viết của wordpress giống như meta box custom fields.
add-custom-fields-wp
Do đó để đọng lại dữ liệu acf là một custom field độc lập được gán vào post, bạn cũng có thể dùng hook save_post , xem tại đây .
tuy vậy plugin cũng cung cấp tính năng tựa như giúp bạn cập nhật mọi post meta bởi hook acf/save_post .

 function my_acf_save_post( $post_id ) { // bail early if no ACF data // load from post if( isset($_POST['fields']) ) { $fields = $_POST['fields']; if(is_array($fields)) foreach($fields as $f) { foreach($f as $field=> $val){ update_post_meta($post_id,$field,$val); } } } } // run before ACF saves the $_POST['acf'] data add_action('acf/save_post', 'my_acf_save_post', 1); // run after ACF saves the $_POST['acf'] data add_action('acf/save_post', 'my_acf_save_post', 20); 

Lưu ý: từng phiên bản ACF sẽ sử dụng tên hook khác nhau, nếu ‘acf/save_post’ không được bạn thử đổi sang ‘acf_save_post’ nhé, (acf_save_post chấp nhận tại version 3,4) xem chi tiết . Hàm trên sẽ kích hoạt ở 2 vị trí vị trí 20 bạn để nguyên tên hook. Mình test thấy thế và hoạt động đúng, cho dù hook 1 đổi thành ‘acf_save_post’.

Sửa lại hàm create_field, chúng ta sẽ định vị giá trị của acf field vào api tạo field acf/create_field .

 function create_field( $field ) { // defaults? /* $field = array_merge($this-> defaults, $field); */ global $post; $key=$field['name']; // create Field HTML $field1=get_post_meta($post-> ID,'field1',true); ?>  
'select', 'name' => 'fields['.$key.'][field1]', 'value' => $field1, 'choices' => array(..) ); do_action('acf/create_field', $opts); ?>
<?php }

Chú ý: $key là tên đối tượng của kiểu field, ie: field_543c6da4eeeb7 lấy bởi giá trị $field[‘name’] và thường quản lý chung vào mảng fields như thế này fields[field_543c6da4eeeb7] . Nếu không có khai báo mảng giống như vậy thì bạn phải bao thêm fields[..] làm như đoạn code trên.

Bạn cũng cũng đều có thể sửa lại các giá trị fields trước khi cập nhật vào database. Nếu cần phải có thì khai báo hàm update_value , mặc định với nội dung sau.

 /* * update_value() * * This filter is applied to the $value before it is updated in the db * * @type filter * @since 3.6 * @date 23/01/13 * * @param $value - the value which will be saved in the database * @param $post_id - the $post_id of which the value will be saved * @param $field - the field array holding all the field options * * @return $value - the modified value */ function update_value( $value, $post_id, $field ) { // Note: This function can be removed if not used return $value; } 

Các lệnh đều có comment chú thích, bạn nhìn qua code sẽ tự hiểu. Sử lý giá trị của field còn có 3 phương thức: load_value, format_value, format_value_for_api.

 • load_value( $value, $post_id, $field ) : có thể sửa lại giá trị field trước lúc sử dụng sau khi lấy từ database.
 • format_value( $value, $post_id, $field ) : định dạng dữ liệu trước lúc truyền vào action create_field .
 • format_value_for_api( $value, $post_id, $field ) : thậm trí sửa giá trị fied ở frontend, sử dụng hàm lấy fields the_field

Chú ý: nếu cần có sửa giá trị field thì tạo các hàm trên không thì thôi sử dụng mặc định.

Ngoài ra, bạn muốn chèn các file thư viện javascript/css, sử dụng cho việc tạo nội dung field, acf_field class xây dựng sẵn hooks admin_enqueue_scripts , admin_head tương ứng liên kết với các hàm callback field_group_admin_enqueue_scripts , field_group_admin_head .
2 hook này được chạy trong trang quản lý ACF tạo field.
Nếu muốn thêm tài nguyên thư viện js/css tương tự như ở trang quản lý field, nhưng ở trang edit post type có sử dụng field, bạn thêm 2 hàm sau:
input_admin_enqueue_scripts cho hook admin_enqueue_scripts .
input_admin_head cho hook admin_head .

Tham khảo một số acffield

1. Nav Menu Field
Download here.
Hướng dẫn qua hình:
acf-nav-menu
acf-nav-menu1

Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dấu kênh chia sẻ kiến thức WordPress của TopVn trên Twitter và Facebook

Bài viết Tạo Field Type cho Advanced Custom Fields WP Plugin được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang