Tạo nút media upload trong wordpress

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Tạo nút media upload trong wordpress

Bước trước mắt chèn thư viện wordpress.

  //chen thu vien wordpress   function  my_admin_scripts (  )   {  wp_enqueue_script (  'media-upload'  )  ;  wp_enqueue_script (  'thickbox'  )  ;  wp_register_script (  'my-upload'  ,  WP_PLUGIN_URL .  '/my-script.js'  ,   array  (  'jquery'  ,  'media-upload'  ,  'thickbox'  )  )  ;  wp_enqueue_script (  'my-upload'  )  ;   //style  wp_enqueue_style (  'thickbox'  )  ;   }  add_action (  'admin_print_scripts'  ,   'my_admin_scripts'  )  ;  

Bước 2: Tạo nút upload và text field để trả về giá trị. Bạn có thể tạo menu trong wordpress admin để test và copy đoạn html sau.

  < input type =  "text"  name =  "image_url"  id =  "slide_image"  value =  ""  />    < input type =  "button"  id =  "upload_image"  name =  "upload_image"   class  =  "upload-button"  onclick =  "javascript:focus_editor();formfield = jQuery('#slide_image').attr('name'); tb_show('','media-upload.php?type=image&TB_iframe=true'); return false;"  value =  "Image"  />  

Khi click vào nút upload sẽ hiển thị trình media uploader, trình uploader sẽ khiến việc với text editor chính, mặc định media uploader làm việc với mce editor để tạo bài viết trong wordpress. Hàm dưới đây trình uploader sau khi upload ảnh sẽ Image url và lưu vào input text rồi trả uploader về editor chính.

  < script >   function  focus_editor (  )  {  window . restore_send_to_editor  =  window . send_to_editor ;   // send url back to plugin editor  window . send_to_editor  =   function  ( html )  {   if  ( formfield )  {  imgurl  =  jQuery (  'img'  , html )  . attr (  'src'  )  ;   var  data = formfield . val (  )  ;  formfield . val (  ( data? data . replace (  /  [  , s ]  + $ / g ,  ''  )  +  ','  :  ''  )  + imgurl )  ;    formfield =  null  ;   }  tb_remove (  )  ;  window . send_to_editor = window . restore_send_to_editor ;   }   }  

Chúc bạn thành công.

Để nhận được bài viết mới vui lòng đăng ký kênh kiến thức WordPress từ A-Z ở Form bên dưới. Bạn cũng cũng đều có thể thu được sự trợ giúp trên Twitter và Facebook

Bài viết Tạo nút media upload trong wordpress được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang