Tạo thêm cột hiển thị ảnh đại diện cho danh sách category – WordPress

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Tạo thêm cột hiển thị ảnh đại diện cho danh sách category – WordPress

Sau khi tạo custom field cho category trong wordpress, bạn muốn hiển thị thêm trường dữ liệu này vào bản kê liệt kê danh mục của wordpress.

Mọi post type đều hỗ trợ trình quản lý các dữ liệu bạn nhập vào kiểu dữ liệu đó, mỗi custom post type thông thường sẽ sinh ra menu ở cột trái cho phép bạn nhập, sửa & xóa dữ liệu cũng như taxonomy liên kết với nội dung post type.

Trong tình huống category là taxonomy có bổ trợ sẵn bởi wordpress, đọc thêm chỉ dẫn tạo custom fields cho mọi kiểu dữ liệu có trên website. Trước tiên chúng ta cần chuẩn bị thêm custom field vào category, mình tỉ dụ bạn có thể tạo thêm trường nhập ảnh đại diện cho category sử dụng advanced custom fields giống như thế này.

category-advanced-custom-field

Ngoài ra có 1 số plugin giúp bạn tạo trường nhập ảnh cho danh mục category như Categories Images.

Mặc định Advanced custom fields chỉ hiển thị field trong phần nhập dữ liệu, mà không hỗ trợ cột hiển thị field của nó trong phần liệt kê dữ liệu.
display-advanced-custom-field

Để thêm cột mới trong bảng liệt kê dữ liệu taxonomy với category, bạn can thiệp sửa lại filter manage_edit . Thêm các dòng sau vào theme functions.php

 //hiển thị columns taxonomy add_filter("manage_edit-category_columns", 'theme_columns'); function theme_columns($theme_columns) { $new_columns = array( 'cb' =>  '  ', 'name' =>  __('Name'), 'image' =>  'Image', 'description' =>  __('Description'), 'slug' =>  __('Slug'), 'posts' =>  __('Posts') ); return $new_columns; } //nội dung cột taxonomy add_filter("manage_category_custom_column", 'manage_theme_columns', 10, 3); function manage_theme_columns($out, $column_name, $term_id) { //$term = get_term($term_id, 'category'); switch ($column_name) { case 'image': // get header image url //$data = maybe_unserialize($theme-> image); $img=get_field("image","category_$term_id"); if(is_array($img)) $img=$img['url']; if(!$img) $img=get_bloginfo('stylesheet_directory').'/images/placeholder.jpg'; $out .= ""; break; default: break; } return $out; }  

Ở code trên, ta đã khai báo thêm cột có tên “image”, tên hiển thị “Image”. Filter manage_category_custom_column đóng vai trò hiển thị nội dung của field, chúng ta sẽ dùng hàm get_field nói phía trên để lấy dữ liệu ảnh của category.
display-attachment-advanced-custom-field

Nếu bạn thích bài viết này, hãy cỗ vũ chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bài viết mới ở bên dưới và hãy nhớ chia sẻ kiến thức này với bạn bè của bạn nhé. Bạn cũng có thể có thể theo dấu blog này trên Twitter và Facebook

Bài viết Tạo thêm cột hiển thị ảnh đại diện cho danh sách category – WordPress được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang