Tạo thêm trường cho trang thanh toán WooCommerce

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Tạo thêm trường cho trang thanh toán WooCommerce

Nhiều cửa hàng muốn tùy biến thêm trường ở trang thanh toán, khi đặt hàng. Điều này sẽ mở rộng tính năng sử lý lô hàng của từng cửa hàng, mõi cửa hàng có các đòi hỏi tùy chỉnh riêng, để làm điều này bạn sử dụng API trong WooCommerce.

Trên WordPress Plugins có một số tác giả đã xây dựng plugins miễn phí giúp bạn thêm trường bổ xung cho trang phải trả một cách dễ dàng, tuy vậy bài hôm nay mình sẽ sử dụng Hook để giúp các bạn hiểu bản tính của công việc.

Nếu bạn không cần là người làm code và dễ tạo ra lỗi WooCommerce có xuất bản plugin WooCommerce Checkout Field Editor, bạn cũng đều có thể cài đặt và sử dụng nó rất đơn giản. Với plugin này chúng ta không cần thêm trường vào trong tệp functions.php

Trường tin tức hóa đơn và vận chuyển cho phải trả được xây dựng từ class class-wc-countries.php & hàm get_address_fields . Điều này cho phép WooCommerce kích hoạt trường hoặc vô hiệu hóa dựa trên thông tin người dùng.

WooCommerce sử dụng filter cho từng trường tạo nên để bạn có thể tùy chỉnh các fields, nó sẽ cấp phép các plugins ngoài can thiệp vào từng trường. Bạn đặt code trong theme hoặc plugins để sửa trường mong muốn.

 //billing $address_fields = apply_filters('woocommerce_billing_fields', $address_fields); //Shipping $address_fields = apply_filters('woocommerce_shipping_fields', $address_fields); 

Class checkout nạp mọi thứ các fields với mảng ‘checkout_fields’ cũng giống thêm 1 vài trường khác như ‘order notes’.

 $this-> checkout_fields['billing'] = $woocommerce-> countries-> get_address_fields( $this-> get_value('billing_country'), 'billing_' ); $this-> checkout_fields['shipping'] = $woocommerce-> countries-> get_address_fields( $this-> get_value('shipping_country'), 'shipping_' ); $this-> checkout_fields['account'] = array( 'account_username' => array( 'type' => 'text', 'label' => __('Account username', 'woocommerce'), 'placeholder' => _x('Username', 'placeholder', 'woocommerce') ), 'account_password' => array( 'type' => 'password', 'label' => __('Account password', 'woocommerce'), 'placeholder' => _x('Password', 'placeholder', 'woocommerce'), 'form-row-first') ), 'account_password-2' => array( 'type' => 'password', 'label' => __('Account password', 'woocommerce'), 'placeholder' => _x('Password', 'placeholder', 'woocommerce'), 'form-row-last'), 'label_hidden') ) ); $this-> checkout_fields['order'] = array( 'order_comments' => array( 'type' => 'textarea', 'notes'), 'label' => __('Order Notes', 'woocommerce'), 'placeholder' => _x('Notes about your order, e.g. special notes for delivery.', 'placeholder', 'woocommerce') ) ); 

Và mảng này được lọc thông qua filter:

 $this-> checkout_fields = apply_filters('woocommerce_checkout_fields', $this-> checkout_fields); 

Với sự linh hoạt này bạn sẽ có mọi phương pháp để thay đổi trường thanh toán tùy ý.

Ghi đè trường mặc định

Sử dụng hook trên, cho bạn sửa mọi trường trên trang thanh toán, thí dụ sau mình đổi thuộc tính placeholder cho trường ‘order_comments’ với tên hiển thị mới. Thêm đoạn code sau trong functions.php

 // Hook in add_filter( 'woocommerce_checkout_fields' , 'custom_override_checkout_fields' ); // Our hooked in function - $fields is passed via the filter! function custom_override_checkout_fields( $fields ) { $fields['order']['order_comments']['placeholder'] = 'My new placeholder'; return $fields; } 

Một tỉ dụ khác để thay đổi nhãn label.

 // Hook in add_filter( 'woocommerce_checkout_fields' , 'custom_override_checkout_fields' ); // Our hooked in function - $fields is passed via the filter! function custom_override_checkout_fields( $fields ) { $fields['order']['order_comments']['placeholder'] = 'My new placeholder'; $fields['order']['order_comments']['label'] = 'My new label'; return $fields; } 

Hoặc bạn mong muốn xóa các trường không sử dụng:

 // Hook in add_filter( 'woocommerce_checkout_fields' , 'custom_override_checkout_fields' ); // Our hooked in function - $fields is passed via the filter! function custom_override_checkout_fields( $fields ) { unset($fields['order']['order_comments']); return $fields; } 

Bạn tham khảo bản kê trường có sử dụng mà cũng có thể sửa bởi filter ‘woocommerce_checkout_fields’:

 • Billing
  • billing_first_name
  • billing_last_name
  • billing_company
  • billing_address_1
  • billing_address_2
  • billing_city
  • billing_postcode
  • billing_country
  • billing_state
  • billing_email
  • billing_phone
 • Shipping
  • shipping_first_name
  • shipping_last_name
  • shipping_company
  • shipping_address_1
  • shipping_address_2
  • shipping_city
  • shipping_postcode
  • shipping_country
  • shipping_state
 • Account
  • account_username
  • account_password
  • account_password-2
 • Order
  • order_comments

Mỗi trường có định nghĩa kiểu và thông tin, gồm:

 • type – kiểu trường (text, textarea, password, select)
 • label – nhãn hiển thị cho input field
 • placeholder – thuộc tính placeholder
 • class – tên class
 • required – true / false, có đòi hỏi bắt buộc ?
 • clear – true / false, thêm ‘clear fix’ style cho field/label
 • label_class – tên class cho nhãn
 • options – áp dụng với trường select , mảng giá trị options (key => value)

Một tình huống đặc biệt, bạn phải sử dụng filter ‘woocommerce_default_address_fields’. API này được sử dụng lọc cho mọi thứ các trường hóa đơn (billing) và vận chuyển (shipping):

 • country
 • first_name
 • last_name
 • company
 • address_1
 • address_2
 • city
 • state
 • postcode

Ví dụ đơn giản sau để tùy biến trường ‘address_1’.

 // Hook in add_filter( 'woocommerce_default_address_fields' , 'custom_override_default_address_fields' ); // Our hooked in function - $address_fields is passed via the filter! function custom_override_default_address_fields( $address_fields ) { $address_fields['address_1']['required'] = false; return $address_fields; } 

Trường chọn ‘Select’

Nếu bạn thêm kiểu trường select, như ở phần bên trên bạn sẽ thấy có thêm khái niệm options dạng mảng key-value cho trường. VD:

 $fields['billing']['your_field']['options'] = array( 'option_1' => 'Option 1 text', 'option_2' => 'Option 2 text' ); 

Đó là một trong số ứng dụng Hook để tùy biến WooCommerce, thí dụ tiếp theo này liên quan tới nút “Return to Shop” bạn cũng có thể tìm thấy ở giỏ hàng. Bạn muốn chuyển qua liên kết khác khi bấm vào nút này, hãy sử dụng code dưới đây:

 /** * Changes the redirect URL for the Return To Shop button in the cart. */ function wc_empty_cart_redirect_url() { return 'http://example.url/category/specials/'; } add_filter( 'woocommerce_return_to_shop_redirect', 'wc_empty_cart_redirect_url', 10 ); 

Đoạn code trên có hoạt động không? không vì chúng ta nếu để ý sẽ thấy thứ tự ưu ái của hàm filter trên là 10, giá trị này trùng mặc định bởi WooCommerce, do đấy tỉ dụ trên không có công năng & nút “Return to Shop” không có gì thay đổi.

Chúng ta cần thay đổi một giá trị lớn hơn 10, VD 11, cách tốt nhất bạn nên đội giá trị priority theo hệ 10, chẳng hạn 20,30 . Sửa lại code trên:

 /** * Changes the redirect URL for the Return To Shop button in the cart. */ function wc_empty_cart_redirect_url() { return 'http://example.com/category/specials/'; } add_filter( 'woocommerce_return_to_shop_redirect', 'wc_empty_cart_redirect_url', 20 ); 

Sử dụng chỉ số thứ tự (priority), chúng ta có thể thêm nhiều hàm cho cùng một hook, thứ tự hàm sử lý dựa trên chỉ số ưu tiên và giá trị cuối cùng thu được bởi hàm sử lý cuối cùng trong những hàm bạn gán cho hook. Ví dụ sau có thay đổi liên kết nút tới trang ‘http://example.com/category/specials/’

 /** * Changes the redirect URL for the Return To Shop button in the cart. * BECAUSE THIS FUNCTION HAS THE PRIORITY OF 20, IT WILL RUN AFTER THE FUNCTION BELOW (HIGHER NUMBERS RUN LATER) */ function wc_empty_cart_redirect_url() { return 'http://example.com/category/specials/'; } add_filter( 'woocommerce_return_to_shop_redirect', 'wc_empty_cart_redirect_url', 20 ); /** * Changes the redirect URL for the Return To Shop button in the cart. * EVEN THOUGH THIS FUNCTION WOULD NORMALLY RUN LATER BECAUSE IT'S CODED AFTERWARDS, THE 10 PRIORITY IS LOWER THAN 20 ABOVE */ function wc_empty_cart_redirect_url() { return 'http://example.com/shop/'; } add_filter( 'woocommerce_return_to_shop_redirect', 'wc_empty_cart_redirect_url', 10 ); 

Thêm trường tùy chỉnh shipping & billing

Theo như cách ghi đè trường bạn dễ dàng sửa trường hoặc định nghĩa trường mới. Ví dụ sau mình thêm trường ‘shipping_phone’ cho những trường vận chuyển.

 // Hook in add_filter( 'woocommerce_checkout_fields' , 'custom_override_checkout_fields' ); // Our hooked in function - $fields is passed via the filter! function custom_override_checkout_fields( $fields ) { $fields['shipping']['shipping_phone'] = array( 'label' => __('Phone', 'woocommerce'), 'placeholder' => _x('Phone', 'placeholder', 'woocommerce'), 'required' => false, 'form-row-wide'), 'clear' => true ); return $fields; } /** * Display field value on the order edit page */ add_action( 'woocommerce_admin_order_data_after_shipping_address', 'my_custom_checkout_field_display_admin_order_meta', 10, 1 ); function my_custom_checkout_field_display_admin_order_meta($order){ echo ' 

'.__('Phone From Checkout Form').': ' . get_post_meta( $order-> get_id(), '_shipping_phone', true ) . '

'; }

Lưu ý, trường mới này sẽ có tự động lưu vào giá trị meta, chính vì chúng ta định nghĩa nó trong mảng checkout_fields, (nó có dạng _shipping_phone).

Ví dụ sau, là 1 cách khác để bạn thêm trường mới bằng phương pháp dùng hàm woocommerce_form_field cũng tương như filter fields, nhưng cũng có thể có thể sử dụng ở mọi nơi.

 /** * Add the field to the checkout */ add_action( 'woocommerce_after_order_notes', 'my_custom_checkout_field' ); function my_custom_checkout_field( $checkout ) { echo ' 

' . __('My Field') . '

'; woocommerce_form_field( 'my_field_name', array( 'type' => 'text', 'my-field-class form-row-wide'), 'label' => __('Fill in this field'), 'placeholder' => __('Enter something'), ), $checkout-> get_value( 'my_field_name' )); echo '
'; }

Về cơ bản, mọi trường tạo nên trong WooCommerce sử dụng hàm woocommerce_form_field, và thông qua một filter cùng tên để cho phép bên thứ 3 mở rộng tùy chỉnh. Bạn muốn tạo trường với kiểu riêng, bạn tự định nghĩa? sử dụng filter này bạn sẽ bổ xung thêm các trường của mình trước khi hiển thị cho người sử dụng đầu cuối.

Ví dụ sau, mình khai báo kiểu trường ‘radio1’ & thêm thuộc tính ‘help’ mô tả cho mỗi giá trị chọn radio.

 add_filter('woocommerce_form_field', '_woocommerce_form_field', 500, 4); function _woocommerce_form_field($field, $key, $args, $value) { $field_container = ' 

%3$s

'; if($args['type']=='radio1') { $field=''; $label_id = current( array_keys( $args['options'] ) ); if(!isset($args['input_input_options'] ) ) { foreach ( $args['options'] as $option_key => $item ) { $option_text = is_string($item)? $item: $item['text']; $help = is_array($item)? $item['help']: ''; $field.= sprintf('
', $key); $field .= ' '; $field .= ' '; if($help) $field.= '
'.$help.'
'; $field.='
'; } } } if(in_array($args['type'], ['radio1'])) { if ( ! empty( $field ) ) { $field_html = ''; if ( $args['label'] && 'checkbox' !== $args['type'] ) { $field_html .= ' '; } $field_html .= ' ' . $field; if ( $args['description'] ) { $field_html .= ' ' . wp_kses_post( $args['description'] ) . ' '; } $field_html .= ' '; $container_class = esc_attr( implode( ' ', $args['_field'; $field = sprintf( $field_container, $container_class, $container_id, $field_html ); } } return $field; }

Để minh hoạt ví dụ trên, mình sẽ thêm trường billing với kiểu radio1 ,bởi filter ‘woocommerce_billing_fields’. Xem đoạn code dưới đây:

 add_filter( 'woocommerce_billing_fields', 'woo_filter_state_billing', 10, 1 ); function woo_filter_state_billing( $fields=[] ) { $fields['shipping_method'] = [ 'label'=> 'PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG', 'type'=> 'radio1', 'options'=> [ 'ship-method-1'=> ['text'=> 'Giao hàng tận nơi','help'=> 'Theo chính sách chuyển hàng của công ty. Cước phí vận chuyển sẽ được thông báo trực diện đến khách hàng'], 'ship-method-2'=> ['text'=> 'Gửi đáp ứng qua dịch vụ vận tải','help'=> 'Khách hàng phải thanh toán tiền trước khi chuyển hàng (chuyển khoản, nhờ người thân thanh toán hoặc thanh toán tại nhà xe dịch vụ vận tải ). Chúng tôi sẽ có bổ trợ vận chuyển thông qua các nhà xe tạo sự thuận tiện nhất mà hàng cũng đều có thể đến với khách hàng. Thời gian nhận hàng bình quân từ 3h-24h tùy theo nhà xe.'] ], 'required' => 1, ]; } 

WooCommerce cấp phép xác minh giá trị trường trước lúc khách hàng hoàn thành đơn hàng, ví dụ bạn sẽ cần kiểm tra tính hợp lệ của trường nhập bởi người dùng. Field bắt buộc điền?

 /** * Process the checkout */ add_action('woocommerce_checkout_process', 'my_custom_checkout_field_process'); function my_custom_checkout_field_process() { // Check if set, if its not set add an error. if ( ! $_POST['my_field_name'] ) wc_add_notice( __( 'Please enter something into this new shiny field.' ), 'error' ); } 

Trang thanh toán hiển thị lỗi do người dùng chưa điền trường được yêu cầu?

Cuối cùng, bạn hãy nhớ lưu trường mới của đơn hàng vào tin tức tùy chỉnh, sử dụng code sau đây:

 /** * Update the order meta with field value */ add_action( 'woocommerce_checkout_update_order_meta', 'my_custom_checkout_field_update_order_meta' ); function my_custom_checkout_field_update_order_meta( $order_id ) { if ( ! empty( $_POST['my_field_name'] ) ) { update_post_meta( $order_id, 'My Field', sanitize_text_field( $_POST['my_field_name'] ) ); } } 

Trường của bạn giờ đây đã được lưu. Nếu bạn mong muốn hiển thị những trường này trên trang quản lý lô hàng trong Admin, bạn cũng đều có thể sử dụng Api sau:

 /** * Display field value on the order edit page */ add_action( 'woocommerce_admin_order_data_after_billing_address', 'my_custom_checkout_field_display_admin_order_meta', 10, 1 ); function my_custom_checkout_field_display_admin_order_meta($order){ echo ' 

'.__('My Field').': ' . get_post_meta( $order-> id, 'My Field', true ) . '

'; }

kết quả:

Mình kỳ vọng bài viết này giúp bạn được phần nào, giúp bạn tùy biến trường phải trả một cách đơn giản bằng nhiều cách khác nhau. Chúc bạn thành công.

Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè bằng cách nhấn nút chia sẻ ở bên dưới. Theo dõi chúng tôi trên Twitter và Facebook

Bài viết Tạo thêm trường cho trang thanh toán WooCommerce được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang