Tạo variable product trong Woocommerce bằng PHP

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Tạo variable product trong Woocommerce bằng PHP

Đây là bài hướng dẫn nâng cao dành cho những chuyên gia WordPress có kỹ năng lập trình PHP. Đây có lẽ là một trong các nhiệm vụ khó khăn nhất liên quan đến học WordPress với WooCommerce mà mình đã phải học trong vài năm.

Đoạn code dưới đây là một ví dụ tiêu biểu về phong thái tạo mặt hàng dạng biến (variation/variable product), bạn sẽ học được gì:

 • Cách tạo plugin để nhập mặt hàng vào WordPress / WooCommerce
 • Cách tạo sản phẩm WooCommerce bằng mã PHP bên trong plugin hoặc giao diện WordPress.
 • Cách thêm tính chất vào mặt hàng bằng PHP.
 • Cách thêm các biến thể mặt hàng với PHP vào các mặt hàng WooCommerce của bạn.
 • Làm cách nào để phối hợp lại cùng nhau và tạo một plugin có khả năng tạo ra các sản phẩm variable cho WooCommerce với những kích thước và giá khác nhau cho mỗi loại sản phẩm.

Học từ đoạn code PHP sau:

  "Product with Variations2", 'post_content' => "product post content goes here…", 'post_status' => "publish", 'post_excerpt' => "product excerpt content…", 'post_name' => "test_prod_vars2", //name/slug 'post_type' => "product" ); //Create product/post: $new_post_id = wp_insert_post( $post, $wp_error ); $logtxt = "PrdctID: $new_post_idn"; //make product type be variable: wp_set_object_terms ($new_post_id,'variable','product_type'); //add category to product: wp_set_object_terms( $new_post_id, 25, 'product_cat'); //################### Add size attributes to main product: #################### //Array for setting attributes $avail_attributes = array( '2xl', 'xl', 'lg', 'md', 'sm' ); wp_set_object_terms($new_post_id, $avail_attributes, 'pa_size'); $thedata = Array('pa_size'=> Array( 'name'=> 'pa_size', 'value'=> '', 'is_visible' => '1', 'is_variation' => '1', 'is_taxonomy' => '1' )); update_post_meta( $new_post_id,'_product_attributes',$thedata); //########################## Done adding attributes to product ################# //set product values: update_post_meta( $new_post_id, '_stock_status', 'instock'); update_post_meta( $new_post_id, '_weight', "0.06" ); update_post_meta( $new_post_id, '_sku', "skutest1"); update_post_meta( $new_post_id, '_stock', "100" ); update_post_meta( $new_post_id, '_visibility', 'visible' ); //###################### Add Variation post types for sizes ############################# //insert 5 variations post_types for 2xl, xl, lg, md, sm: $i=1; while ($i  'Variation #' . $i . ' of 5 for prdct#'. $new_post_id, 'post_name' => 'product-' . $new_post_id . '-variation-' . $i, 'post_status' => 'publish', 'post_parent' => $new_post_id,//post is a child post of product post 'post_type' => 'product_variation',//set post type to product_variation 'gu/?product_variation=product-' . $new_post_id . '-variation-' . $i ); //Insert ea. post/variation into database: $attID = wp_insert_post( $my_post ); $logtxt .= "Attribute inserted with ID: $attIDn"; //set IDs for product_variation posts: $variation_id = $new_post_id + 1; $variation_two = $variation_id + 1; $variation_three = $variation_two + 1; $variation_four = $variation_three + 1; $variation_five = $variation_four + 1; //Create 2xl variation for ea product_variation: update_post_meta($variation_id, 'attribute_pa_size', '2xl'); update_post_meta($variation_id, '_price', 21.99); update_post_meta($variation_id, '_regular_price', '21.99'); //add size attributes to this variation: wp_set_object_terms($variation_id, $avail_attributes, 'pa_size'); $thedata = Array('pa_size'=> Array( 'name'=> '2xl', 'value'=> '', 'is_visible' => '1', 'is_variation' => '1', 'is_taxonomy' => '1' )); update_post_meta( $variation_id,'_product_attributes',$thedata); //Create xl variation for ea product_variation: update_post_meta( $variation_two, 'attribute_pa_size', 'xl'); update_post_meta( $variation_two, '_price', 20.99 ); update_post_meta( $variation_two, '_regular_price', '20.99'); //add size attributes: wp_set_object_terms($variation_two, $avail_attributes, 'pa_size'); $thedata = Array('pa_size'=> Array( 'name'=> 'xl', 'value'=> '', 'is_visible' => '1', 'is_variation' => '1', 'is_taxonomy' => '1' )); update_post_meta( $variation_two,'_product_attributes',$thedata); //Create lg variation for ea product_variation: update_post_meta( $variation_three, 'attribute_pa_size', 'lg'); update_post_meta( $variation_three, '_price', 18.99 ); update_post_meta( $variation_three, '_regular_price', '18.99'); wp_set_object_terms($variation_three, $avail_attributes, 'pa_size'); $thedata = Array('pa_size'=> Array( 'name'=> 'lg', 'value'=> '', 'is_visible' => '1', 'is_variation' => '1', 'is_taxonomy' => '1' )); update_post_meta( $variation_three,'_product_attributes',$thedata); //Create md variation for ea product_variation: update_post_meta( $variation_four, 'attribute_pa_size', 'md'); update_post_meta( $variation_four, '_price', 18.99 ); update_post_meta( $variation_four, '_regular_price', '18.99'); wp_set_object_terms($variation_four, $avail_attributes, 'pa_size'); $thedata = Array('pa_size'=> Array( 'name'=> 'md', 'value'=> '', 'is_visible' => '1', 'is_variation' => '1', 'is_taxonomy' => '1' )); update_post_meta( $variation_four,'_product_attributes',$thedata); //Create sm variation for ea product_variation: update_post_meta( $variation_five, 'attribute_pa_size', 'sm'); update_post_meta( $variation_five, '_price', 18.99 ); update_post_meta( $variation_five, '_regular_price', '18.99'); wp_set_object_terms($variation_five, $avail_attributes, 'pa_size'); $thedata = Array('pa_size'=> Array( 'name'=> 'sm', 'value'=> '', 'is_visible' => '1', 'is_variation' => '1', 'is_taxonomy' => '1' )); update_post_meta( $variation_five,'_product_attributes',$thedata); $i++; }//end while i is less than or equal to 5(for 5 size variations) //############################ Done adding variation posts ############################ //add product image: //require_once 'inc/add_pic.php'; require_once(ABSPATH . 'wp-admin/includes/file.php'); require_once(ABSPATH . 'wp-admin/includes/media.php'); $thumb_url = "http://sportsweatherstats.com/pics/Logo.png"; // Download file to temp location $tmp = download_url( $thumb_url ); // Set variables for storage // fix file name for query strings preg_match('/[^?]+.(jpg|JPG|jpe|JPE|jpeg|JPEG|gif|GIF|png|PNG)/', $thumb_url, $matches); $file_array['name'] = basename($matches[0]); $file_array['tmp_name'] = $tmp; // If error storing temporarily, unlink if ( is_wp_error( $tmp ) ) { @unlink($file_array['tmp_name']); $file_array['tmp_name'] = ''; $logtxt .= "Error: download_url error – $tmpn"; }else{ $logtxt .= "download_url: $tmpn"; } //use media_handle_sideload to upload img: $thumbid = media_handle_sideload( $file_array, $new_post_id, 'gallery desc' ); // If error storing permanently, unlink if ( is_wp_error($thumbid) ) { @unlink($file_array['tmp_name']); //return $thumbid; $logtxt .= "Error: media_handle_sideload error – $thumbidn"; }else{ $logtxt .= "ThumbID: $thumbidn"; } set_post_thumbnail($new_post_id, $thumbid); //optionally add second image: require_once(ABSPATH . "wp-admin" . '/includes/image.php'); $thumb_url2 = "http://sportsweatherstats.com/pics/NFLpredict.png"; // Download file to temp location $tmp2 = download_url( $thumb_url2 ); $logtxt .= "download_url2: $tmp2n"; // fix file name for query strings preg_match('/[^?]+.(jpg|JPG|jpe|JPE|jpeg|JPEG|gif|GIF|png|PNG)/', $thumb_url2, $matches); $file_array2['name'] = basename($matches[0]); $file_array2['tmp_name'] = $tmp2; $imgID = media_handle_sideload( $file_array2, $new_post_id, 'desc' ); $logtxt .= "ThumbID2: $imgIDn"; update_post_meta( $new_post_id, '_product_image_gallery', $imgID); //append to log file(file shows up in wp-admin folder): $fh2 = fopen($insertLog, 'a') or die("can't open log file to append"); fwrite($fh2, $logtxt); fclose($fh2); }//end addaprdct function ?>  

Giải thích
Mỗi dòng lệnh có comment rõ rệt để các bạn hiểu về từng đoạn code. Phần bắt buộc duy nhất của phần bình luận là tên plugin. Đơn giản chỉ cần sửa đổi mã để thích hợp với nhu cầu của bạn nếu bạn đang sử dụng mã này làm mướn cụ ban đầu khi viết plugin WordPress mới hoặc để nguyên như vậy cũng có thể có thể sử dụng được ngay nếu bạn muốn. Đây không phải là một plugin thương mại, nó chỉ dành riêng cho các nhà phát triển WordPress.

Để kích hoạt, mình có sử dụng WordPress hooks với register_activation_hook , hàm này sẽ thực thi khi plugin được kích hoạt. Điều đó có tức là sau khi bạn cài đặt plugin này, sản phẩm trong tỉ dụ này sẽ có tạo ra khi bạn kích hoạt plugin từ trang plugin.

Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dấu kênh chia sẻ kiến thức WordPress của TopVn trên Twitter và Facebook

Bài viết Tạo variable product trong Woocommerce bằng PHP được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang