Thêm chức năng lọc dropdown cho WP_List_Table trong WordPress

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Thêm chức năng lọc dropdown cho WP_List_Table trong WordPress

Hiển thị một danh sách bài viết, hay bản kê người học , chúng ta sử dụng class  WP_List_Table . Bạn tạo 1 lớp mới có thừa hưởng class này, mình đã tạo thành đạt chức năng liệt kê records được lấy từ csdl nhưng làm làm sao để thêm một bộ lọc drop-down để lọc giấy tờ trong kết quả table theo danh mục của mình.

Sau vài phút kiếm tìm & tìm hiểu class WP_List_Table tôi đã tìm được đáp án, và chia sẻ với những bạn bài viết này.

Có một hàm extra_tablenav($which) , bạn có thể ghi đè cho bạn tùy biến thêm tính năng. Bằng cách này tôi đã thêm trường drop-drop để lọc dữ liệu theo ý muốn.

 function extra_tablenav( $which ) { global $wpdb, $testiURL, $tablename, $tablet; $move_on_url = '&cat-filter='; if ( $which == "top" ){ ?>   
get_results('select * from '.$tablename.' order by title asc', ARRAY_A); if( $cats ){ ?> Filter by Category get_row("select id from ".$tablet." where banner_> 0 ){ ?> <option value="

Tiếp đó tôi sửa hàm prepare_items() và thêm 1 dòng sau vào lệnh SQL.

 if( $_GET['cat-filter'] >  0 ){ $query = $query . ' where cat_>   

Cuối cùng, mình muốn thêm 1 số dòng javascript để thực hành lệnh với trường select,

 $('.ewc-filter-cat').live('change', function(){ var catFilter = $(this).val(); if( catFilter != '' ){ document.location.href = 'admin.php?page=ewc-testimonial'+catFilter; } });  

Vậy là tôi đã kết thúc một bài tập đơn giản. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi xin hãy để lại trong phần bình luận dưới bài viết này.

Bài viết Thêm chức năng lọc dropdown cho WP_List_Table trong WordPress được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang