Từ khóa: viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương