Tùy biến sidebar widget params thêm class chỉ số đếm cho widget – WordPress

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài Tùy biến sidebar widget params thêm class chỉ số đếm cho widget – WordPress

Bằng cách sử dụng hook dynamic_sidebar_params , bạn cũng có thể sửa lại tham số widget đã đăng ký vào sidebar bởi hàm register_sidebar trước khi render HTML hiển thị trên website. Nhưng trước lúc tùy chỉnh widget bạn có thể đọc trước bài chỉ dẫn tạo widget mới trong wordpress.
Trong blog mình cũng có chỉ dẫn bạn cách thay thế sidebar cũ dựa trên template, xem chi tiết tại đây.

Tùy biến tham số sidebar widget

Trong bài tập này mình sẽ thêm class động vào ‘before_widget’ cho mỗi widget bắt đầu bằng ‘widget-n’, với n là chỉ số chạy từ 1 và đánh dấu class ‘widget-first’ cho widget đầu tiên, class ‘widget-last’ cho widget sau cùng.
Chép đoạn code sau vào theme functions.php

 /** * Add "first" and "last" CSS classes to dynamic sidebar widgets. Also adds numeric index class for each widget (widget-1, widget-2, etc.) */ function widget_first_last_classes($params) { global $my_widget_num; // Global a counter array $this_id = $params[0]['re processing $arr_registered_widgets = wp_get_sidebars_widgets(); // Get an array of ALL registered widgets if(!$my_widget_num) {// If the counter array doesn't exist, create it $my_widget_num = array(); } if(!isset($arr_registered_widgets[$this_id]) || !is_array($arr_registered_widgets[$this_id])) { // Check if the current sidebar has no widgets return $params; // No widgets in this sidebar... bail early. } if(isset($my_widget_num[$this_id])) { // See if the counter array has an entry for this sidebar $my_widget_num[$this_id] ++; } else { // If not, create it starting with 1 $my_widget_num[$this_id] = 1; } $class = '', $class, $params[0]['before_widget']); // Insert our new classes into "before widget" return $params; } add_filter('dynamic_sidebar_params','widget_first_last_classes'); 

Tất cả mọi widget bạn thêm vào sidebar trong phần quản trị wordpress được khai báo thông tin ở hàm wp_get_sidebars_widgets() . Ví dụ hàm trả về mảng những widget với ID có trong danh sách từng sidebar đăng ký, liệt kê cả sidebar rỗng chưa xuất hiện widget nào.

 Array ( [wp_inactive_widgets] => Array ( ) [sidebar-left] => Array ( [0] => nav_menu-2 [1] => yahoo_skype_status-2 [2] => recent-posts-2 [3] => categories-2 ) [sidebar-right] => Array ( [0] => text-3 ) [sidebar-top] => Array ( [0] => text-2 ) [sidebar-3] => Array ( ) ) 

Tạo biến global $my_widget_num đếm chỉ số cho mỗi widgets của nhóm sidebar khác nhau. Cuối cùng không cầu kỳ chúng ta sửa lại giá trị tham số before_widget , chèn class mới và kết quả như thế này đây.
widget-count-index

Lấy dữ liệu options thiết lập trên widget

Bạn cũng có thể có thể lấy dữ liệu options thiết lập trên từng widget, ngoài thông tin đăng ký tổng quan của widgets vào sidebar với hàm wp_get_sidebars_widgets() . Tất cả dữ liệu của các widgets được lưu vào biến global $wp_registered_widgets . Mỗi loại widget nhóm dữ liệu vào mảng lấy bởi hàm get_option định vị bởi tên option của widget đó. Nếu bạn sử dụng nhiều widget cùng loại thì mỗi dữ liệu options của widget kia được liệt kê theo chỉ số widget đó. Ví dụ:

 function hw_dynamic_sidebar_params($params){ global $wp_registered_widgets; $widget_id = $params[0]['widget_callback'][0]-> option_name); ... return $params; } 

Lưu ý: $wp_registered_widgets chứa dữ liệu widget và tin tức widgets trên sidebar, tránh sử dụng nhầm 2 đối tượng này. Mỗi lần gọi widget sẽ kích hoạt dynamic_sidebar_params xác định sidebar nơi chứa widget đó.

 • $params[0][‘widget_id’]: widget ID.
 • $params[0][‘id’]: sidebar ID.

Bạn sẽ thấy biến $widget_opt trả về kết quả có dạng như sau:

 Array ( [2] => Array ( 

Lorem ipsum dolor sit amet...

=> dfgdfgdfg ... ) [3] => Array (

Lorem ipsum dolor sit amet...

=> tytutyu ... ) ..... [_multiwidget] => 1 )

Trong đó, chỉ số widget cùng loại, lưu trong đối tượng widget $widget_obj bởi tính chất number .

 $widget_num = $widget_obj['params'][0]['number']; 

Và bạn đã sẵn sàng truy cập các giá trị option có trên widget từ biến $widget_opt, một khi đã xác định thứ tự.

 $opt1 = $widget_opt[$widget_num]['opion1']; 

Sửa nội dung hiển thị của widget

Bằng cách chuyển hướng callback, bạn có thể tạo callback mới để sửa lại nội dung HTML của widget trước khi hiển thị lên web. Vừa có ví dụ ở trên, chúng ta lấy tên options của widget thông qua đối tượng callback $widget_obj['callback'][0]-> option_name , hàm hiển thị của widget là phương thức widget( $args, $instance ) trong lớp tạo widget, mặc định callback sẽ trỏ về hàm này.
Nhưng bạn cũng có thể trỏ vào hàm bên ngoài, bằng phương pháp gán tên hàm vào trực tiếp thuộc tính ‘callback’, như thế này. Sử dụng dòng code dưới đây vào hook dynamic_sidebar_params .

 $wp_registered_widgets[$widget_id]['callback_wl_redirect']=$wp_registered_widgets[$widget_id]['callback']; $wp_registered_widgets[$widget_id]['callback']='hw_widget_logic_redirected_callback'; 

Nhưng trước khi thay callback bạn cần lấy callback mặc định sẽ dùng để truy xuất nội dung hiển thị của widget trong callback mới là ‘hw_widget_logic_redirected_callback’. Ví dụ trên mình gán tạm vào biến tính chất ‘callback_wl_redirect’.

Nhớ là không được lấy đối tượng widget thông qua giá trị biến, là sai việc bạn việc sửa ‘callback’ chưa được lưu vào biến global $wp_registered_widgets.

 $widget_obj = $wp_registered_widgets[$widget_id]; $widget_obj['callback']='hw_widget_logic_redirected_callback'; //sai! 

Chép hàm callback và sửa lại nếu muốn.

 function hw_widget_logic_redirected_callback() { global $wp_registered_widgets, $wp_reset_query_is_done; // replace the original callback data $params=func_get_args(); $>  

Chú ý rằng, trong hàm này bạn thanh toán lại ngay callback mặc định để lấy nội dung hiển thị của widget, nếu không bạn sẽ rớt vào vòng lặp vô hạn. Chúng ta gán lại callback gốc vào widget $wp_registered_widgets[$id]['callback'] .
Tách thêm filter để sử lý nội dung bạn cần thay đổi. VD:

 add_filter('mywidget_content', 'make_alternating_widget_styles'); function make_alternating_widget_styles($content='',$widgetID='') { if(trim(strip_tags($content))=='{dangky}'){ $str=' 
'; return $str; } return $content; }

Giờ thì nói tạm biệt với plugin widget_logic được rồi ngoài tính năng hiển thị widget cho mỗi trang với template tag! chúc thành công.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy cỗ vũ chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bài viết mới ở bên dưới và hãy nhớ chia sẻ kiến thức này với bạn bè của bạn nhé. Bạn cũng cũng có thể có thể theo dõi blog này trên Twitter và Facebook

Bài viết Tùy biến sidebar widget params thêm class chỉ số đếm cho widget – WordPress được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo
Ads_ngang