[WordPress] Tùy biến thanh admin menu

Quảng cáo
Ads_ngang
Website dinhthuanit.com có bài [WordPress] Tùy biến thanh admin menu

wordpress-3.3.1 new admin bar

Để thêm vào menu ngang trong phần quản trị wordpress, sử dụng hook “wp_before_admin_bar_render”. Thêm đoạn code sau vào theme functions.php

  function  remove_admin_bar_links (  )   {   global   $wp_admin_bar  ;   //admin mặc định   $wp_admin_bar  ->   remove_menu  (  'wp-logo'  )  ;   // Remove the WordPress logo   $wp_admin_bar  ->   remove_menu  (  'about'  )  ;   // Remove the about WordPress link   $wp_admin_bar  ->   remove_menu  (  'wporg'  )  ;   // Remove the WordPress.org link   $wp_admin_bar  ->   remove_menu  (  'documentation'  )  ;   // Remove the WordPress documentation link   $wp_admin_bar  ->   remove_menu  (  'support-forums'  )  ;   // Remove the support forums link   $wp_admin_bar  ->   remove_menu  (  'feedback'  )  ;   // Remove the feedback link   $wp_admin_bar  ->   remove_menu  (  'site-name'  )  ;   // Remove the site name menu   $wp_admin_bar  ->   remove_menu  (  'view-site'  )  ;   // Remove the view site link   $wp_admin_bar  ->   remove_menu  (  'updates'  )  ;   // Remove the updates link   $wp_admin_bar  ->   remove_menu  (  'comments'  )  ;   // Remove the comments link   $wp_admin_bar  ->   remove_menu  (  'new-content'  )  ;   // Remove the content link   $wp_admin_bar  ->   remove_menu  (  'my-account'  )  ;   // Remove the user details tab     //xoá menu khác không pải mặc định   //chuột pải vào menu inspect element,Quan sát các loại có 
 • (XXXXX ở đây chính là NAME)
  $wp_admin_bar -> remove_menu ( 'NAME MENU' ) ; } add_action ( 'wp_before_admin_bar_render' , 'remove_admin_bar_links' ) ;

  Lưu ý: Để biết tên menu sử dụng tính năng inspect element của trình duyệt, chuột phải vào menu bạn mong muốn xoá tìm dòng

 • (XXXXX tại đây chính là tên của menu)

  Trong TH menu không tồn tại, thì bạn có thể kiểm tra xem nó tồn tại không? Nếu hiện diện thì xoá đi.

    $logo  =  $wp_admin_bar  ->   get_node  (  'wp-logo'  )  ;   // Check if the 'logo' node exists   if  (   $logo   )   {   $wp_admin_bar  ->   remove_node  (   'wp-logo'   )  ;   }  

  Create or add new items into the Admin bar. Dùng biến global $wp_admin_bar ở trên. Chi tiết Cú pháp:

    //add node   $args   =   array  (   'parent'   =>   false  ,   // false for a root menu, pass the ID value for a submenu of that menu.   'my_page'  ,   //=false defaults to a sanitized title value.   'title'   =>   'My Page'  ,   'href'   =>   'http://mysite.com/my-page/'  ,   // array of any of the following options: array( 'html' => '', '', 'onclick' => '', 'target' => '', 'title' => '' );   'meta'   =>   array  (   'my-toolbar-page'   )   )  ;   $wp_admin_bar  ->   add_node  (   $args   )  ;  

  Eg:
  Sửa link của logo.

    //add node   $args   =   array  (   'wp-logo'  ,   'title'   =>   'My Page'  ,   'href'   =>   'http://mysite.com/my-page/'  ,   'meta'   =>   array  (   'my-toolbar-page'   )   )  ;   $wp_admin_bar  ->   add_node  (   $args   )  ;  

  Ngoài ra bạn cũng cũng có thể có thể sửa đổi nav menu admin bar với action admin_bar_menu. Ví dụ sau đây tạo một menu trong menu chứa các items:

    class  FacebookMenu  {     function  FacebookMenu (  )   {  add_action (   'admin_bar_menu'  ,   array  (   $this  ,   "facebook_links"   )   )  ;   }     /** * Add's new global menu, if $href is false menu is added but registred as submenuable * * $name String * $id String * $href Bool/String * * @return void * @author Janez Troha * @author Aaron Ware **/     function  add_root_menu (  $name  ,   $id  ,   $href   =   FALSE  )   {   global   $wp_admin_bar  ;   if   (   ! is_super_admin (  )   ||   ! is_admin_bar_showing (  )   )   return  ;     $wp_admin_bar  ->   add_menu  (   array  (   'meta'   =>   array  (  )  ,   'title'   =>   $name  ,   'href'   =>   $href   )   )  ;   }     /** * Add's new submenu where additinal $meta specifies class, id, target or onclick parameters * * $name String * $link String * $root_menu String * $id String * $meta Array * * @return void * @author Janez Troha **/   function  add_sub_menu (  $name  ,   $link  ,   $root_menu  ,   $id  ,   $meta   =   FALSE  )   {   global   $wp_admin_bar  ;   if   (   !  is_super_admin (  )   ||   !  is_admin_bar_showing (  )   )   return  ;     $wp_admin_bar  ->   add_menu  (   array  (   'parent'   =>   $root_menu  ,   'title'   =>   $name  ,   'href'   =>   $link  ,   'meta'   =>   $meta   )   )  ;   }     function  facebook_links (  )   {   $this  ->   add_root_menu  (   "Facebook"  ,   "fcbl"   )  ;   $this  ->   add_sub_menu  (   "Facebook pages"  ,   "http://www.facebook.com/pages/manage"  ,   "fcbl"  ,   "fcblp"   )  ;   $this  ->   add_sub_menu  (   "Facebook apps"  ,   "http://www.facebook.com/developers/apps.php"  ,   "fcbl"  ,   "fcbla"   )  ;   $this  ->   add_sub_menu  (   "Facebook insights"  ,   "http://www.facebook.com/insights"  ,   "fcbl"  ,   "fcbli"   )  ;   }     }  add_action (   "init"  ,   "FacebookMenuInit"   )  ;   function  FacebookMenuInit (  )   {   global   $FacebookMenu  ;   $FacebookMenu   =   new  FacebookMenu (  )  ;   }  

  Sửa logo

  Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới bài viết này. Hãy theo dõi kênh chia sẻ kiến thức WordPress của TopVn trên Twitter và Facebook

  Bài viết [WordPress] Tùy biến thanh admin menu được tổng hợp và biên tập bởi: dinhthuanit.com. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho dinhthuanit.com để điều chỉnh. dinhthuanit.com xin cảm ơn.

  Bài Viết Liên Quan


  Bài Viết Khác


  Quảng cáo
  Ads_ngang